Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Dzisiaj kompetentny... jutro innowacyjny...

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY
WDRAŻA PROJEKT
DZISIAJ KOMPETENTNY I WYKWALIFIKOWANY UCZEŃ JUTRO INNOWACYJNY
I KONKURENCYJNY PRACOWNIK

Projekt realizowany jest w ramach umowy nr: WND-RPPD.03.03.01-20-0080/16 z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  III, Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1.  Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF,

Celem projektu jest:

 • wsparcie rozwoju zawodowego 190 uczniów poprzez uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji,
 • nabycie wiedzy o współczesnym rynku (środowisku pracy poprzez staże i doradztwo zawodowo-edukacyjne, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 9 nauczycieli
 • oposażenie szkoły w celu stworzenia warunków nauki zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

 

Czas trwania projektu:    2 październik 2017 roku do 30 września 2020 roku
Całkowita wartość projektu:  1 986 588,00
Kwota dofinansowania z UE:  1 885 180,48
Wkład własny: 101 407,52

 

W ramach projektu są realizowane następujące zadania:

Zadanie 1 – Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu języków obcych i stosowania nowoczesnych technologii ICT
Zadanie 2 – Pomoc stypendialna i warsztaty desing thinking dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i matematyki
Zadanie 3 –  Wsparcie działalności kółka pszczelarskiego
Zadanie 4 – Nabywanie przez uczniów kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie dodatkowych uprawnień pożądanych na rynku pracy
Zadanie 5 – Organizacja pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych eliminujących nierówności szans i dysproporcje edukacyjne uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów
Zadanie 6 – Organizacja indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczniów z problemami w nauce i zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnictwa
Zadanie 7 – Utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPInKA i realizacja programu doradztwa zawodowo-edukacyjnego
Zadanie 8 – Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli
Zadanie 9 – Doposażenie bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego

PREZENTACJA PROJEKTU

Projekt „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik” realizowany  przez Technikum Leśne w Białowieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Oś Priorytetowa  III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Priorytet inwestycyjny 10.4. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną  naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

KONTAKT
Biuro Obsługi Projektu
Technikum Leśne w Białowieży
ul Park Dyrekcyjny 1A
Tel: 85 6812404
e-mail: tl@tl.bialowieza.pl
 
Sekretariat projektu
Sylwia Dutkowska
Tel: 85 6812404
e-mail:tl@tl.bialowieza.pl
 
Kierownik projektu
Eugenia Panfiluk
e-mail: epanfiluk@interia.pl
 
Koordynator merytoryczny
Mariusz Tokajuk
e-mail: vicedyr@tl.bialowieza.pl
 
Koordynator d/s organizacji działań
Elżbieta Łobuzińska
Tel: 85 6812404
e-mail: koordynator_elzbieta@
tl.bialowieza.pl

Joanna Gadomska
Tel: 85 6812404
e-mail:koordynator_joanna@
tl.bialowieza.pl
 
Obsługa administracyjna staży
Elżbieta Łobuzińska
Tel: 85 6812404
e-mail: koordynator_elzbieta@
tl.bialowieza.pl
 
Doradca zawodowy
Anna Wasiluk
Tel: 693 355 485
e-mail: annawasiluk@autograf.pl
 
Psycholog
Irena Kowalczuk
Tel: 507 081 150
e-mail: rozwoj.osobisty@op.pl
 
Szkolny Punkt Informacji i Kariery
sala nr 208

DZISIAJ KOMPETENTNY I WYKWALIFIKOWANY UCZEŃ JUTRO INNOWACYJNY
I KONKURENCYJNY PRACOWNIK

 

 1 Deklaracja udziału w projekcie DOC PDF 
 2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych DOC PDF
 3 Upoważnienie o upowszechnianiu wizerunku dla celów promocji projektu DOC PDF
 4 Formularz osobowy DOC  PDF
 5 Oświadczenie uczestnika projektu DOC PDF

DZISIAJ KOMPETENTNY I WYKWALIFIKOWANY UCZEŃ JUTRO INNOWACYJNY I KONKURENCYJNY PRACOWNIK

REGULAMIN naboru i uczestnictwa w projekcie pt.: „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczniów i nauczycieli do projektu pt.: „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik” realizowanego przez Technikum Leśne w Białowieży, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Oś Priorytetowa  III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1.  Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Priorytet inwestycyjny 10.4. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną  naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Okres realizacji projektu: od 02.10.2017 r. do 30.09.2020 r.

Cel główny projektu:

 CELEM PROJEKTU jest wsparcie rozwoju zawodowego 190 uczniów poprzez uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji, nabycie wiedzy o współczesnym rynku (środowisku) pracy poprzez staże i doradztwo zawodowo – edukacyjne , wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 9 nauczycieli i doposażenie szkoły w celu stworzenia warunków nauki zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Technikum Leśnym w Białowieży w okresie od 02.10.2017 do 30.09.2020.
 

Zasady ogólne

1.    Projekt będzie realizowany na terenie Technikum Leśnego w Białowieży.  
2.    Projekt skierowany jest do 190 uczniów kl. I – IV Technikum Leśnego w Białowieży oraz 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych Technikum Leśnego w Białowieży.
3.    Projekt obejmuje realizację dziewięciu zadań i przypisanych do nich łącznie 31 działań, szczegółowe zestawienie działań i liczbę miejsc określono w tabeli 1, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
4.    Każdy z uczniów przyjęty do projektu może skorzystać z kilku działań.
5.    W trakcie realizacji projektu uczeń nie może przystąpić, z wyłączeniem zadania 2 i 5 do rekrutacji na działanie, na które uzyskał uprzednio wsparcie, niezależnie czy działanie to ukończył, czy dobrowolnie zrezygnował, czy został wykreślony.
6.    Rekrutację do zadania 2 „Pomoc stypendialna i warsztaty design thinking dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i matematyki” określa odrębny regulamin wdrażania programu stypendialnego.
7.    Rekrutacja do zadania 3, działanie: Wizyta studyjna w pasiece Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli jest skierowana tylko do członków Koła Pszczelarskiego.
8.    Rekrutacja do zadania 5 „Organizacja pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych eliminujących nierówności szans i dysproporcje edukacyjne uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów”  skierowana jest do uczniów wykazujących dysproporcje w wiedzy z zakresu: biologii, matematyki i języków obcych.
9.    Zadanie 6 „Organizacja indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczniów z problemami w nauce i zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnictwa” nie jest objęte rekrutacją ogólną.
a.    projekt przewiduje objęcie wsparciem uczniów wykazujących problemy emocjonalne.
b.    do zadania zostaną zakwalifikowani uczniowie na wniosek pedagoga szkoły.
c.    warunkiem udziału uczestnika w zadaniu jest wyrażenie zgody przez uczestnika projektu w realizacji zadania poprzez złożenie deklaracji udziału w projekcie – załącznik nr 8.
10.    Zadanie 7: Utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPInKA i realizacja programu doradztwa zawodowo – edukacyjnego nie jest objęte rekrutacją.
a.    projekt przewiduje objęcie każdego z uczniów przyjętych do projektu doradztwem zawodowo – edukacyjnym grupowym i indywidualnym.

Organizacja rekrutacji

1.    Rekrutację prowadzi Komisja rekrutacyjna, którą powołuje kierownik projektu.
2.    Komisję rekrutacyjną, z wyjątkiem zadania drugiego tworzy:
a.    kierownik projektu – przewodniczący,
b.    koordynator do spraw organizacji działań,
c.    sekretarz projektu.
3.    Rekrutacja rozpocznie się akcją informacyjną. Zastosowane zostaną następujące narzędzia działań informacyjno – promocyjnych:  
a.    tablica informacyjna szkoły,
b.    tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim,
c.    ulotki informacyjne,
d.    strona internetowa szkoły www.tl.bialowieza.pl zakładka projekty,
e.    zebranie informacyjne z rodzicami uczniów TL,
f.    zebranie informacyjne z uczniami TL,
g.    zebranie informacyjne z nauczycielami TL.
4.    Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w III edycjach, terminy rekrutacji:
a.    I edycja rozpocznie się od 04.10. 2017 roku i będzie trwać do 23.10. 2017,
b.    II edycja w wyłączeniem rekrutacji na staż zawodowy (działanie 8.3) rozpocznie się od 02.09.2018 roku i będzie trwać do 15.09.2018 roku,
c.    II edycja rekrutacji na staż zawodowy (działanie 8.3) rozpocznie się od 15.02.2019 roku i będzie trwać do 1.03.2019.
d.    III edycja z wyłączeniem rekrutacji na staż zawodowy rozpocznie się od 02.09.2019 roku i będzie trwać do 15.09.2019 roku.
e.    III edycja rekrutacji na staż zawodowy (działanie 8.3) rozpocznie się od 15.02.2020 roku i będzie trwać do 1.03.2020
5.    Komisja sprawdzi kompletność oraz przeprowadzi analizę złożonych formularzy i oświadczeń. W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach zwróci się do uczniów/ rodziców/opiekunów prawnych z prośbą o ich uzupełnienie.
6.    Po rekrutacji zostaną ogłoszone listy przyjętych uczniów do projektu  i listy rezerwowe.
7.    W przypadku wolnych miejsc zostanie ogłoszona rekrutacja dodatkowa
8.    Rekrutacja dodatkowa będzie trwać 7 dni od daty ogłoszenia.
9.    Rekrutacja polegać będzie na złożeniu tradycyjną pocztą lub osobiście w sekretariacie szkoły lub biurze projektu dokumentów rekrutacyjnych.
10.    Dokumenty rekrutacyjne tworzą:
a.    formularz rekrutacyjny udziału w warsztatach zakończonych egzaminem zewnętrznym – załącznik nr 2
b.    formularz rekrutacyjny udziału w warsztatach wyrównujących dysproporcje w wiedzy – załącznik nr 3
c.          formularz rekrutacyjny udziału w kursach z zakresu kwalifikacji zawodowych – załącznik nr 4
d.    formularz rekrutacyjny udziału uczniów w stażu zawodowym – załącznik nr 5
e.    formularz rekrutacji udziału nauczycieli w stażu zawodowym– załącznik nr 6
f.    formularz rekrutacyjny udziału w wizycie studyjnej – załącznik nr 7
g.    deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 8
h.    wniosek o wsparcie psychologiczne – załącznik nr 9

11.    O wynikach rekrutacji uczniowie będą poinformowani poprzez wywieszenie list rekrutacyjnych na tablicy ogłoszeń szkoły.
12.    O wynikach rekrutacji nauczyciele będą poinformowani odrębnym pismem oraz słownie lub telefonicznie.
13.    Warunkiem przyjęcia do projektu jest złożenie deklaracji udziału w projekcie po zakończeniu rekrutacji.
14.    Dokumentacja rekrutacyjna przechowywana będzie w biurze projektu.
15.    Celem przestrzegania zasady równości szans ze względu na płeć w zajęciach udział wezmą kobiety i mężczyźni. Ostateczny podział beneficjentów zostanie ustalony w wyniku rekrutacji.
16.    Na zakończenie rekrutacji sporządzone zostaną zestawienia uczestników projektu w poszczególnych zajęciach, które wraz z dokumentacją złożoną przez uczestników projektu będą przechowywane w biurze projektu.
17.    Rekrutacja odbędzie się przy uwzględnieniu zasady równości płci i polityki horyzontalnej równych szans.  

Zasady rekrutacji uczestników
1.    Kryteria rekrutacji do działań skierowanych do uczniów, z wyjątkiem zadania 2, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 120, jak niżej:
a.    średnia ocen w nauce za ostatni zakończony rok, nie więcej niż 50 pkt, jak niżej:

średnia 4,75 i wyżej – 50 pkt
średnia 4,74 – 4,50 – 40 pkt
średnia 4,49 – 4,00 – 30 pkt
średnia 3,99 – 3,50 – 20 pkt
średnia 3,49 – 3,00 – 10 pkt
średnia poniżej 3,00 – 0 pkt    

odrębnie dla zadania 5:

średnia 4,50 i wyżej –  0 pkt
średnia 4,49 – 4,00 – 10 pkt
średnia 3,99 – 3,50 – 20 pkt
średnia 3,49 – 3,00 – 30 pkt
średnia 2,99 – 2,50 – 40 pkt
średnia poniżej 2,50 – 50 pkt

b.    ocena z zachowania ucznia za ostatni semestr, nie więcej niż 20 pkt, jak niżej
wzorowe – 20 pkt
bardzo dobre – 15 pkt
dobre – 10 pkt
poprawne – 5 pkt
nieodpowiednie –  1 pkt
naganne – 0 pkt
c.    zamieszkanie na terenie wiejskim, nie więcej niż 10 pkt,
d.    opinia wychowawcy / pedagoga szkolnego z uwzględnieniem sytuacji materialno – społecznej ucznia, nie więcej niż 20 pkt; liczbę punktów przyznawać będzie osoba pisząca opinię, ocenie podlegać będą takie cechy ucznia jak: sumienność, odpowiedzialność, kultura osobista, podejście do obowiązków szkolnych, w tym przypuszczalna gwarancja ukończenia deklarowanych działań, udział w wolontariacie, inna praca na rzecz środowiska i szkoły oraz przydatność i konieczność otrzymania wsparcia na danym etapie kształcenia, optymalna możliwa do zrealizowania przez ucznia liczba przyjętych na dany rok szkolny działań,  
e.    zadeklarowana wysokość dochodu na 1 członka rodziny, nie więcej niż 10 pkt, jak niżej:
dochód 0 – 500 zł – 10 pkt,
dochód 501 – 850 zł – 5 pkt,
dochód 851 – 1150 zł – 1 pkt,
dochód powyżej 1151 zł – 0 pkt,
f.    płeć (kobieta – 10 pkt, mężczyzna -5 pkt).
g.    do zadania 8 działania 3 skierowanego do uczniów klas I  w pierwszej edycji wprowadza się następujące kryteria:
przy wyliczaniu średniej ocen bierze się pod uwagę średnią ocen w nauce za ostatni zakończony rok oraz średnią ocen z dwóch miesięcy (wrzesień i październik) uzyskanych z przedmiotów zawodowych w klasie I Technikum Leśnego w Białowieży.

2.    Kryteria rekrutacji do działania skierowanego do nauczycieli, ogółem można uzyskać 80 pkt, jak niżej:
a.    nauczyciele pracujący w Technikum Leśnym w Białowieży, uczący przedmiotów zawodowych – 40 punktów,
b.    opinia dyrektora szkoły o potrzebie uzupełnienia kompetencji przez zatrudnionego nauczyciela – 30 punktów,
c.    mieszkający w miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców – 10 punktów.
3.    W przypadku osób spełniających te same kryteria o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe obowiązki uczestników

1.    Dodatkowe obowiązki uczestników:
a.    wypełnienie ankiety monitorującej rezultaty projektu w trakcie trwania projektu i po zakończeniu swojego udziału w projekcie,
b.    wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu,
c.    przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole,
d.    systematyczne uczestniczenie w zajęciach projektowych.

 

Uprawnienia uczestników
1.    Uczestnicy projektu są uprawnieni do:
a.    nieodpłatnego udziału w działaniach projektowych,
b.    bezpłatnego korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
1.    Obecność na zajęciach w projekcie jest obowiązkowa.
2.    Dopuszczalna jest 20% nieobecność ucznia na zajęciach w czasie trwania projektu.
3.    Usprawiedliwiane będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Uczeń / Rodzic / opiekun prawny ucznia niezwłocznie poinformuje nauczyciela o przyczynach nieobecności na zajęciach.
4.    W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), uczeń ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po poinformowaniu kierownika projektu poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej (załącznik nr 10)
5.    W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszona pierwsza osoba znajdująca się na liście rezerwowej danego rodzaju zajęć, jeżeli uczeń wyrazi ponownie wolę wzięcia udziału w projekcie poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 9)
6.    W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 20% uczeń na wniosek prowadzącego działanie może zostać skreślony przez kierownika projektu z udziału w działaniu.

Postanowienia końcowe
1.    Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem 04.10.2017 r.
2.    Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz wewnętrzne przepisy Technikum Leśnego w Białowieży.
            
                                

Załączniki:
 

 

  Załącznik 1 Zestawienie działań przewidzianych w projekcie, liczba edycji rekrutacji i liczba miejsc. PDF
  Załącznik 2 Formularz rekrutacyjny udziału w warsztatach zakończonych egzaminem zewnętrznym PDF
  Załącznik 3 Formularz rekrutacyjny udziału w warsztatach wyrównujących dysproporcje w wiedzy PDF
  Załącznik 4 Formularz rekrutacyjny udziału w kursach z zakresu kwalifikacji zawodowych PDF
  Załącznik 5 Formularz rekrutacyjny udziału uczniów w stażu zawodowym PDF
  Załącznik 6 Formularz rekrutacji udziału nauczycieli w stażu zawodowym PDF
  Załącznik 7 Formularz rekrutacyjny udziału w wizycie studyjnej PDF
  Załącznik 8 Deklaracja udziału w działaniu PDF 
  Załącznik 9 Wniosek o wsparci psychologiczne PDF 
  Załącznik 10 Oświadczenie woli udziału w projekcie PDF
  Załącznik 11 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w działaniu PDF

 

DZISIAJ KOMPETENTNY I WYKWALIFIKOWANY UCZEŃ JUTRO INNOWACYJNY

I KONKURENCYJNY PRACOWNIK

Regulamin wdrażania programu stypendialnego w ramach projektu „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny  i konkurencyjny pracownik” dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języków obcych

Postanowienia ogólne

 1. Program stypendialny skierowany jest do uczniów Technikum Leśnego szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języków obcych i realizowany w ramach zadania 2: „Pomoc stypendialna i warsztaty design thinking dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i matematyki” projektu „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny  i konkurencyjny pracownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa  III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1.  Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Priorytet inwestycyjny 10.4. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną  naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
 2. Stypendium jest narzędziem finansowym wspierającym realizację Programu Indywidualnej Ścieżki Rozwoju ucznia uzdolnionego.
 3. Program stypendialny obejmuje rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020.
 4. Stypendium przyznawane jest na okres minimum 11 miesięcy w pierwszym roku funkcjonowania programu i 12 miesięcy w latach kolejnych, jednak nie dłużej niż na czas realizacji projektu.
 5. Okres wypłacania stypendium może zostać skrócony w przypadku naruszenia przez ucznia Regulaminu programu stypendialnego.
 6. Wysokość stypendium jest zgodna z kwotą wymienioną na str. 40 Wniosku o dofinansowanie projektu „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny  i konkurencyjny pracownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 7. Wszyscy uczniowie objęci programem pomocy stypendialnej podlegają bezpłatnie opiece dydaktycznej nauczyciela wychowawcy. Celem opieki dydaktycznej jest osiąganie jak najlepszych wyników w nauce.
 8. Wszyscy uczniowie objęci programem stypendialnym otrzymają dodatkowe wsparcie w realizacji wybranych form działań rozwijających uzdolnienia określone w Programie indywidualnej Ścieżki Rozwoju w formie indywidualnych warsztatów design thinking oraz doradztwem edukacyjno – zawodowym.

 
Zasady i tryb przyznawania stypendium
1.    Program pomoc stypendialna skierowana jest do uczniów z klas II – IV Technikum Leśnego, którzy uzyskali za ostatni rok nauki (rok poprzedzający przyznanie stypendium) średnia ocenę z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia i języki obce 4,0 i powyżej  i / lub brali udział w jednej lub więcej olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym na szczeblu wojewódzkim / okręgowym oraz uczniów klasy I, którzy uzyskali z egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematyki wynik 90% i wyżej punktów oraz z egzaminu gimnazjalnego języka obcego na poziomie rozszerzonym wynik 90% i wyżej punktów możliwych do uzyskania oraz byli laureatami lub finalistami jednego lub więcej konkursów przedmiotowych, tj z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego.
2.    Kryteria rekrutacyjne, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 120, jak niżej:
a.    średnia ocen z: matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii i języków obcych,
powyżej  – 5,00 – 40 pkt
4,99 – 4,75 – 30 pkt
4,74 – 4,50 – 20 pkt
4,49 – 4,00 – 10 pkt
b.    udział w olimpiadach, jak niżej:
udział w jednej olimpiadzie na szczeblu województwa /okręgu– 5 pkt
udział w więcej niż jednej olimpiadzie na szczeblu województwa / okręgu – 10 pkt,
c.    osiągnięcia w olimpiadach jak niżej:
uzyskanie tytułu finalisty w olimpiadzie – 10 pkt,
uzyskanie tytułu laureata w olimpiadzie – 20 pkt
uzyskanie tytułu finalisty w więcej niż jednej olimpiadzie – 20 pkt
uzyskanie tytułu laureata w więcej niż jednej olimpiadzie – 30 pkt
d.    udział w konkursach przedmiotowych krajowych, jak niżej:
udział w jednym konkursie przedmiotowym na szczeblu krajowym – 10 pkt,
udział w więcej niż jednym konkursie przedmiotowym na szczeblu krajowym – 20 pkt,
e.    osiągnięcia w innych konkursach krajowych, jak niżej:
uzyskanie tytułu laureata / wyróżnionego miejsca w konkursie przedmiotowym– 20 pkt.
3.    Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących przedmiotów wiodących, po ogłoszeniu rekrutacji, zgodnie z formularzem nr 1.
4.    W przypadku osób spełniających te same kryteria, ubiegających się o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie o przyjęciu zdecyduje tajne głosowanie członków komisji rekrutacyjnej po wysłuchaniu szczegółowych opinii o uzdolnieniach każdego ucznia złożonej przez wychowawcę ucznia.
5.    Informację o przyznanym stypendium, jego wysokości, terminie i formie wypłaty przewodniczący komisji przekazuje uczniowi / rodzicom/opiekunom prawnym ucznia w formie pisemnej.
6.    Nazwiska uczniów, którzy objęci zostaną programem pomocy stypendialnej podawane są do publicznej wiadomości.

Zasady i tryb działania Komisji rekrutacyjnej
1.    Komisję rekrutacyjną do zadania „Pomoc stypendialna i warsztaty design thinking dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i matematyki” tworzy:
a.    dyrektor szkoły – przewodniczący,
b.    przedstawiciel Rady Rodziców,
c.    pedagog szkolny,
d.    nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących matematyczno – przyrodniczych lub językowych,
e.    przedstawiciel zespołu zarządzającego.
2.    Do zadań Komisji należy: nabór wniosków, weryfikacja pod względem kryteriów uprawniających do otrzymania stypendium, sporządzenie listy uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium.
3.    Komisja sporządza protokół z posiedzenia, którego załącznikiem jest lista kwalifikacyjna, tj lista uczniów, którym przyznano stypendium oraz lista rezerwowa.
4.    Stypendium przyznaje Komisja na podstawie uzyskanych punktów określonych w kryteriach rekrutacyjnych po złożeniu przez ucznia deklaracji uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2, decyzja o przyznaniu stypendium, załącznik nr 3 – deklaracja uczestnictwa w projekcie.
5.    Od decyzji Komisji nie przysługuje prawo odwołania.

Zadania opiekuna dydaktycznego stypendysty
1.    Nad rozwojem edukacyjnym ucznia czuwa opiekun dydaktyczny stypendysty – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca klasy.
2.    Opiekun dydaktyczny ma obowiązek:
a.    sprawowania nadzoru merytorycznego nad rozwojem edukacyjnym ucznia, w tym wsparcia w opracowaniu Programu Indywidualnej Ścieżki Rozwoju,
b.    wspierania uczniów w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, zgodne z celami Programu Indywidualnej Ścieżki Rozwoju,
c.    monitorowania osiągnięć edukacyjnych stypendysty.

Postanowienia końcowe
1.    Stypendium wypłacane jest raz w miesiącu, po otrzymaniu przez szkołę środków na ten cel.
2.    Stypendium przekazywane jest w formie przelewu na konto ucznia / rodzica/opiekuna prawnego/ucznia – załącznik nr 3

 

 

  Załącznik 1 Wzór wniosku o przyznanie stypendium PDF
  Załącznik 2 Decyzja komisji o przyznaniu stypendium PDF
  Załącznik 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie PDF 
  Załącznik 4 Oświadczenie o nr konta bankowego PDF
  Załącznik 5 Decyzja przyznania stypendium PDF
Skip to content