Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Wykwalifikowany nauczyciel szansą na rozwój absolwenta

Logo funduszy europejskich
Logo funduszu społecznego

Technikum Leśne w Białowieży realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
 
Celem projektu jest:
•    podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych pracowników,
•    poznanie nowych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wykorzystanie w procesie edukacyjnym laptopów, tabletów, smartfonów,
•    poznanie metod stwarzania zajęć pozbawionych stresu, poznanie narzędzi do walki z agresywnymi zachowaniami uczniów, przeciwdziałanie przemocy w klasie i internacie,
•    poznanie sposobów motywowania i aktywizacji uczniów, budowania zasad funkcjonowania zespołu uczniowskiego sprzyjających współpracy, wzajemnemu szacunkowi,
•    poznanie metodyki prowadzenia zajęć terenowych, edukacja ekologiczna, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju,
•    poprzez mobilności zagraniczne nauczycieli wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia,
•    zachęcenie uczniów do ustawicznego kształcenia,
•    podniesienie świadomości uczestników oraz zrozumienia innych kultur i krajów,
•    rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania 137757,54 zł
Okres realizacji projektu: 3 wrzesień 2018 r. do 02 stycznia 2020 r.

W ramach projektu zaplanowany jest udział kadry zarządzającej i nauczycieli w szkoleniach zagranicznych.
1.    General English –2 tygodniowe kursy na Malcie organizowane przez szkołę językową Sprachcaffe w Pembrok. Tematyka kursów skupia się na doskonaleniu komunikacji w języku angielskim, ćwiczone będą podstawowe funkcje języka i struktury gramatyczne. W szkoleniach weźmie udział 5 nauczycieli.
2.   2 tygodniowy kurs języka niemieckiego w Wiedniu organizowany przez szkołę językową ActiLingua Academy. Uzupełnieniem kursu będzie program  kulturowy. Udział weźmie 1 nauczyciel.
3.  „Conflict Managment, Emotional Inteligence and Bullying Prevention” – kurs organizowany przez EUROPASS Teacher Academy we Włoszech. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy psychologicznej I kompetencji społecznych, poznanie metod tworzenia zajęć pozbawionych stresu, narzędzia do walki z agresywnymi i niekorzystnymi zachowaniami uczniów, poznanie sposobów przeciwdziałania przemocy w klasie i internacie. Poznanie strategii komunikacji z uczniem trudnym i agresywnym, wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych w relacjach uczeń – nauczyciel. Udział weźmie 2 nauczycieli.
4.  „ Effective Classroom Managment for Teachers” organizowany przez szkołę Alpha School of English. Program kursu obejmuje zarządzanie klasą, motywowanie, dyscyplinowanie uczniów, budowanie zasad funkcjonowania zespołu uczniów. Udział weźmie 1 nauczyciel.
5. „EE/ESD In outdoor settings!” organizatorem kursu STANDO LTD na Cyprze. Program kursu obejmuje edukację ekologiczną, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, metodykę prowadzenia zajęć terenowych, korzystanie z lasu jako medium nauczania. Udział weźmie 2 nauczycieli.
6. „Tablet and Smartphone: Rusing mobile devices as educational to ols” organizator kursu EUROPASS Teacher Academy. Program kursu obejmuje wykorzystanie laptopów, tabletów i smart fonów w procesie dydaktycznym, zintegrowanie ich z zestawem narzędzi nauczyciela. Wykorzystanie oprogramowań, platform i aplikacji takich jak You Tube, Facebook, Instagram, Edmodo, Power Point, slajdy Google, Prezi itp. Udział weźmie 1 nauczyciel.
Wszystkie kursy poza programem podstawowym oferują programy dodatkowe, który umożliwią poznanie historii, lokalnych tradycji i interesujących miejsc.

Zasady rekrutacji do projektu

„Wykwalifikowany nauczyciel szansą na rozwój absolwenta” 2018 r.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek i wyznanie.  Zarówno podczas rekrutacji jak i realizacji projektu zapewniona zostanie zasada równych szans.
1.    Nauczyciele zostali poinformowani o możliwości wzięcia udziału w Projekcie podczas posiedzenie Rady Pedagogicznej .
2.    Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie w terminie do 12 stycznia 2018 r. formularza rekrutacyjnego (stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu), w którym kandydaci opiszą
•    w jaki sposób ich udział w kursie wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły,
•     jakie działania zamierzają podjąć po zakończeniu kursu,
3.    Na podstawie analizy formularzy rekrutacyjnych komisja w składzie: Dyrektor szkoły, Wicedyrektor i  koordynatorzy projektu  dokonają wyboru uczestników.
4.    Lista osób zakwalifikowanych do Projektu podana zostanie na Radzie Pedagogicznej oraz na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

Obowiązki uczestników Projektu

Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1) podpisania umowy,
2) aktywnego udział w spotkaniach organizacyjnych, przygotowaniu językowym, metodycznym i kulturowym,
3) terminowego wypełnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu,
4) stosowania się do wytycznych Koordynatora Projektu i organizatora szkolenia językowego,
5) pełnego i aktywnego udziału w kursie, przygotowanie dokumentu Europass –  Mobilność oraz Europass – Paszport Językowy,
6) udostępniania na każdym etapie realizacji Projektu wszelkiej dokumentacji potrzebnej do
monitorowania i ewaluacji Projektu;
7) przygotowania i przesłania raportu w systemie Mobility Tool+ w ciągu 14 dni od zakończenia mobilności;
8) przygotowania pisemnej relacji ze szkolenia na stronę internetową szkoły oraz prezentacji multimedialnej dla Rady Pedagogicznej i uczniów,
9) realizacji działań zaplanowanych w ramach Projektu,
10) zebrania dokumentacji potrzebnej do rozliczenia poniesionych kosztów mobilności,
11) pokrycia z własnych środków szkód i kosztów wynikających z winy uczestnika
(zmiana biletu, nadbagaż, rezygnacja z wyjazdu, dodatkowe ubezpieczenie itp.);
13) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania;
14) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uczestnika Projektu w celu realizacji i promocji Projektu,

Postanowienia końcowe
1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Technikum Leśnego w Białowieży i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.
2.Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,
3.Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej szkoły.

 

W dniach 11-22/11/2019  uczestniczyłam w dwutygodniowym kursie  na Malcie (St. Paul’s Bay) w ramach projektu „Wykwalifikowany nauczyciel szansą na rozwój absolwenta” realizowanego z programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z POWER. Głównym celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych zwłaszcza zwiększenie umiejętności prezentacji, przemówień i skutecznej komunikacji zarówno w języku ojczystym jak i angielskim,  rozwiązywanie konfliktów – poprzez aktywne słuchanie i negocjowanie, zarządzanie stresem.
            10-dniowe szkolenie Public Speaking, Communication and Presentation Skills for Professionals koncentrowało się przede wszystkim na sposobach skutecznej komunikacji ustnej  oraz umiejętności wystąpień publicznych. Program zapewniał teoretyczne oraz praktyczne wskazówki i ćwiczenia jak przygotować dobrą, interesującą prezentację, na co zwrócić uwagę (m. in. dyscyplina czasowa, tempo i ton głosu, ubiór, język ciała – mimika, gesty, postawa, kontakt wzrokowy z publicznością).

Zagadnienia zrealizowane – m.in.:
•    świadomość międzykulturowa; czym jest kultura, jaką rolę odgrywa kultura w kształtowaniu naszych wartości i sposobów w jaki się zachowujemy
•    wystąpienia publiczne i prezentacje: przygotowanie prezentacji, aspekty językowe, przedstawienie argumentów, wniosków, typowe błędy w prezentacjach
•    budowanie relacji: aspekty związane z budowaniem zespołu, rozwijanie relacji i interakcji społecznych, kontakt ze słuchaczem/ z publicznością
•    różne formy komunikacji pisemnej (listy, s-mail, raporty,informacje prasowe itp.) i ich cel / potrzeby
•    zarządzanie ryzykiem – radzenie sobie w trudnych sytuacjach, jak skutecznie mówić nie, co możemy kontrolować przy odrobinie planowania
•    komunikacja w języku angielskim i umiejętności międzykulturowe
•    style przywództwa i umiejętności motywacyjne
•    techniki negocjacji
Nabyte wiadomości i umiejętności wykorzystuję w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i polecam ten kurs każdemu, kto pracuje głosem. Skuteczna komunikacja  – to   podstawowe i bardzo ważna umiejętność w zawodzie nauczyciela i pracy wychowawczej.

Małgorzata Chaniło-Leszczyńska

W dniach od 07.10.2019 r. do 19.10.2019 r. nauczyciele Katarzyna Kononiuk, Renata Mironkiewicz, Iwona Rogozińska, Mariusz Tokajuk i Marta Wołoncewicz uczestniczyli w dwutygodniowym kursie językowym na Malcie w ramach projektu „Wykwalifikowany nauczyciel szansą na rozwój absolwenta” realizowanego z programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z PO WER. Głównym celem kursu było zwiększenie kompetencji językowych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
           Kurs odbywał się w szkole językowej SprachcaffeLanguages Plus w Pembroke. Przed wyjazdem na Maltę wszyscy zrobiliśmy wstępny test z języka angielskiego online i na tej podstawie zostaliśmy zakwalifikowani do grup na różnych poziomach znajomości języka. Uczestniczyliśmy w kursie standardowym, więc każdego dnia mieliśmy 4 godziny zajęć.
           Zajęcia odbywały się w międzynarodowych grupach. Razem ze nami uczyły się osoby z Polski, Niemiec, Japonii, Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Francji, Chin, Islandii, Rosji, a nawet z Libii, Kolumbii czy Peru. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim, bez względu na poziom znajomości języka przez uczestników. Lektorzy byli niezwykle wyrozumiali i otwarci, chętnie służyli pomocą. Podczas zajęć poznawaliśmy zasady gramatyczne, wzbogacaliśmy słownictwo oraz ćwiczyliśmy umiejętność prawidłowej wymowy i pisowni.
           Pod koniec każdego tygodnia odbywał się test sprawdzający znajomość zagadnień omawianych na zajęciach. W ostatnim dniu pobytu otrzymaliśmy certyfikaty ukończenia kursu.
           Uczestnictwo w mobilności to nie tylko nauka, ale również możliwość zwiedzania ciekawych miejsc. Czas wolny przed i po zajęciach wykorzystywaliśmy na zwiedzanie i poznawanie kraju. Poszukiwaliśmy ciekawych miejsc. Zwiedziliśmy m.in.: Vallettę, Mdinę, Victorię, Rabat, Sliemę, Marsaxlokk i Gozo.
          Wyjazd na kurs językowy był dla nas bardzo cennym doświadczeniem. Rozwinęliśmy swoją znajomość języka angielskiego w zakresie komunikacji ipoznaliśmy ludzi niemal z każdego zakątka świata. Poza tym zobaczyliśmy bogactwo dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego wysp maltańskich.
         Warto uczyć się przez całe życie!

It was nice to welcome Malta for the second time. For the second time, the same school, the same hosts.

Someone would say: boring! No! Not at all! I came here at another time of the year. Three years ago it was November. Certainly a little warmer. But a half-hour walk along the waterfront … Many, many plants bloom. I saw a lizard, I think green. The herb I previously thought was: … Geraniums???. He turned out to be not a geraniums. Grass grows, sedges and others … I don’t know what … and they bloom. I have not seen it before. In home gardens (perhaps too much said – rather micro gardens) callas bloom, ripe citrus hang.

Hosts … what to say? Great people. Friends. (Mat & Natasha – I am talking about you … thank you very much yes )

Natasha said that I speak English better than before. Well … three years break but something in my head remained.

So … The first day is passed. Basically 1/3 of the day but … Yes: I’m impatient. What will be tommorow? What will Malta surprise me with?

 

And the second day 
Morning
I ran along the wharf.
Then a walking trip to the aquarium.

I passed by on the way:

1. Pembroke Heritage ( https://www.visitmalta.com/en/info/pembroke-garigue)
2. Military area. wink (https://en.wikipedia.org/wiki/Pembroke_Army_Garrison)
3. Torri tal-Madliena. One of the towers left over from the garrison.
4. White Rocks – abandoned, unfinished construction.
4. Wharf Baħar iċ-Ċagħaq. One of the towers left over from the garrison.
5. Wharf Vedome Redoubt
6. Splash & Fun Water Park – before the season.
7. Wharf hmm rather a peninsula Bateria Qalet Marku and Torri ta’ Qalet Marku
8. Mizzi Soft Ice Cream. ( I have not felt the sun yet. )
9. Road Tul Il-Kosta to Torri tal-Għallis- One of the towers left over from the garrison.
One of the goals of my trip was to enter the great mountain. Failed to. Not my fault. I realized that the mountain is the property of a waste company. Wasteserv – “Creating Resources From Waste”.  (https://www.logixcreative.com/wasteserv-2/)
10. On the dirt road Triq it-Tori ta l-Għallis, through fields and gardens of farmers, shortcuts to the road Triq Is-Salina ( I like this name „Triq” =  street).
11. Road Triq Is-Salina to Salina Nature Reserve. A bird sanctuary. Terns were present, but migratory herons and even flamingos also reportedly come.
12. Next to Salina Park (playground, not only for children), then to Kennedy Grove. There on the wall – a well-known, very important quote: ” Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country„.  (There at the fountain I realized that the local sun is terrible)
13. Going further along street Dawret Il – Qawra I reached the destination of my trip. To the Malta National Aquarium (https://www.aquarium.com.mt)

I came back by bus (212).

I was running again.
A successful day.

 

Day third. Starting learning.

Meeting at the student’s club. Ok. The lecturers conducted a meeting with a lot of performances. Thanks to non-verbal channels, I understood almost everything.

The teacher introduced herself. Then we.

What is your name?
Where are you from?
Where do you live?
In which part of your country?
What is your nationality? (Yes yes. Last time it was not there, Europe is changing.)
What do you do?
What is your favorite color? Food? Sport?
Are you married? (There is no problem in English whether husband or wife.  wink)

After lunch, a small siesta and of course running on the wharf. The day is over. Is great.

 

Bartosz Nowosadko

Oh … Google… Thank you very much for your great translation help.

W dniach 10 – 15.06.2019 r. nauczycielki Anna Wappa i Iweta Przygodzka uczestniczyły w kursie „ConflictManagment, EmotionalInteligence and BullyingPrevention” we Florencji. Kurs odbywał się w ramach projektu „Wykwalifikowany nauczyciel szansą na rozwój absolwenta” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Organizatorem kursu była EUROPASS TeacherAcademy we Włoszech.
        Celem kursu było poszerzenie wiedzy psychologicznej I kompetencji społecznych, jak również:
a)    prezentacji własnej pracy, szkoły i kraju,
b)    poznanie metod tworzenia zajęć pozbawionych stresu, narzędzi do walki z agresywnymi i niekorzystnymi zachowaniami uczniów,
c)    poznanie sposobów przeciwdziałania przemocy w klasie i internacie.
d)    poznanie strategii komunikacji z uczniem trudnym i agresywnym,
e)    wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych w relacjach uczeń – nauczyciel
f)    diagnozowanie konfliktów występujących w szkołach oraz sposobów na ich rozwiązywanie,
Poza nauką program dodatkowy, którego celem było poznanie historii, kultury, tradycji Florencji i Włoch. Wzięłyśmy udział w dwóch wycieczkach po Florencji podczas oraz całodniowej wyciecze do San Giminiano, Sieny i Chianti, zwiedziłyśmy również Pizę. Podczas wycieczek podziwiałyśmy uroki Toskanii, poznałyśmy architekturę i historię Florencji, Toskanii i Włoch.

W dniach 01- 06.04.2019 r. miałem przyjemność uczestniczyć w kursie „Tablets and Smartphones: Using mobile devices as educational tools” w Barcelonie. Organizatorem kursu była EUROPASS TeacherAcademy. Kurs odbywał się w ramach projektu „Wykwalifikowany nauczyciel szansą na rozwój absolwenta” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Skierowany był do nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Podczas zajęć nauczyciele biorący w nim udział mili szansę zapoznać się z nowymi narzędziami i aplikacjami takimi jak np.: YouTube, Prezi, slajdy Google, Edmodo, które można wykorzystać do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Ważnym elementem było omówienie budowania świadomości na temat problemów etycznych związanych z mediami społecznościowymi i platformami internetowymi.
           Po zajęciach mieliśmy czas na poznanie architektury, historii i kultury Barcelony. Miasto to oferuje wiele możliwości miłego spędzenia popołudnia, jak choćby zwiedzanie obiektów zaprojektowanych przez Antonio Gaudiego takich jak Casa Mila, Sagrada Familia czy Park Guell. Oczywiście nie można zapominać o wyśmienitej kuchni, która wyróżnia się przede wszystkim prostotą.
           Udział w szkoleniu dał mi motywację do stosowania nowych technologii podczas zajęć z uczniami.

Sławomir Przygodzki

 W dniach 05 – 12.07.2019 r. nauczyciele Iweta Przygodzka i Sławomir Przygodzki uczestniczyli w kursie „Environmental and OutdoorEducation in Non-formalsettings” na Cyprze. Kurs odbywał się w ramach projektu „Wykwalifikowany nauczyciel szansą na rozwój absolwenta” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Organizatorem kursu była organizacja badawczo-edukacyjna STANDOUT LTD z Nikozji. Celem kursu było poznanie nowych technik nauczania i pozyskanie pomysłów do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w terenie.
Podczas kursu nauczyciele poznali :
•    Ogólny zarys rozwoju edukacji ekologicznej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, współczesne badania w dziedzinie edukacji na wolnym powietrzu oraz edukacji środowiskowej i zrównoważonego rozwoju,
•    Wykorzystanie edukacji nieformalnej i warunków zewnętrznych w celu promowania edukacji ekologicznej
•    formy aktywności promujące zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego
•    rolę uczenia się przez doświadczenie w kontekście edukacji ekologicznej
Udział w kursie nauczycieli z różnych krajów był okazją  do dzielenie się praktykami edukacji ekologicznej stosowanymi w różnych krajach. Zajęcia odbywały się w różnych warunkach terenowych : Centrum Edukacji Ekologicznej w Cape Greko, farma ekologiczna, Góry Troodos,  ekosystem leśny, zalew wodny co dało możliwość na bardzo szerokie podejście do tematu zajęć terenowych i ekologii.
Udział w kursie stworzył możliwość poznania Cypru, jego historii, środowiska naturalnego, zwyczajów Cypryjczyków.
Tematyka kursu w pełni spełniła nasze oczekiwania i potrzeby.

Iweta Przygodzka

Skip to content