Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Zamówienia publiczne – przejdź

Kontrola zarządcza – przejdź

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

ul. Park Dyrekcyjny 1A
17-230 Białowieża
tel./fax. (0-85) 681-24-04 – szkoła
tel. (0-85) 681-24-30 – internat
WWW: tl.bialowieza.pl
EMAIL: tl@tl.bialowieza.pl
NIP: 6030074905
REGON: 052207516

Status prawny

Technikum Leśne w Białowieży jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.Organem prowadzącym szkołę jest Minister Klimatu i Środowiska. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Klimatu i Środowiska.

Organizacja

Cykl kształcenia w szkole stacjonarnej (dziennej) trwa 5 lat
liczba oddziałów: 9
liczba uczniów: 218

Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły.

Przedmiot działania i kompetencje

Organami szkoły są:
– Pełniący obowiązki dyrektora szkoły mgr inż. Mariusz Tokajuk
– Rada Pedagogiczna
– Rada Rodziców
– Samorząd Uczniowski

Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły.

Struktura własnościowa i majątek szkoły

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego. Jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Środowiska.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z organem prowadzącym.

Szkoła dysponuje powierzoną nieruchomością własności Skarbu Państwa.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposób udostępniania danych

Szkoła prowadzi:

 • księgę uczniów
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • rejestr pracowników
 • ewidencję akt osobowych pracowników
 • rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
 • ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
 • księgę inwentarzową
 • ewidencje: środków czystości, środków trwałych i pozostałych trwałych, przejazdów służbowych, opłat pocztowych
 • ewidencję dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji
 • ewidencję środków żywnościowych
 • ewidencję ubrań bhp dla pracowników
 • księgi druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • rejestry księgowe
 • rejestr korespondencji
 • archiwum szkolne

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Technikum Leśne w Białowieży
ul. Park Dyrekcyjny 1A
17-230 Białowieża

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 7.30 – 15.30

NIP, REGON

NIP: 6030074905

REGON: 052207516

Przejdź do Statutu Szkoły.
Przejdź do Program wychowawczo-profilaktyczny

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Regulamin pracy

Regulamin pracy

Sprawozdanie finansowe

2018
2019
2020
2021
2022

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Skip to content