Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Logo stowarzyszenia rozwoju zsl w Białowieży

Adres Stowarzyszenia:

17-230 Białowieża, Park Dyrekcyjny 1
tel./fax 085 – 6812404

e-mail: stowarzyszeniezsl@wp.pl

konto Stowarzyszenia:          31 1240 5279 1111 0000 5722 3977

konto do wpłat na muzeum: 42 1240 5211 1111 0010 9373 0225

konto EURO:          IBAN:               PL67 1240 5253 1978 0011 3199 6105    

                                 BIC/SWIFT:     PKOPPLPW

Numer KRS: 0000098044   REGON    050684761  NIP:  543–19–12–292

ZARZĄD Stowarzyszenia

PREZES                        Anna Kulbacka

WICEPREZES               Wojciech Gutowski

SEKRETARZ                 Małgorzata Trochimczyk

SKARBNIK                   Joanna Zamojska

CZŁONEK ZARZĄDU     Wojciech Małachowski

Wszysktkich, którzy chcą przystapić do Stowarzyszenia prosimy o wypełnienie deklaracji i przysłanie na adres Stowarzyszenia lub drogą e-mail.

Deklaracja do pobrania:

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Białowieża.

 

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 4

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej o treści: Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży.
2. Barwą Stowarzyszenia jest kolor zielony.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1. rozwijanie i utrzymanie bazy szkoły leśnej i jej otoczenia,
2. tworzenie warunków rozwoju intelektualnego, kulturalnego, sportowego młodzieży zdobywającej zawód leśnika jak i pracowników szkoły leśnej,
3. pielęgnowanie tradycji zawodu leśnika,
4. dbanie o estetyczny wygląd Parku Dyrekcyjnego, w którym położona jest szkoła,
5. skuteczna realizacja planów dydaktyczno – wychowawczych,
6. prowadzenie zajęć szkoleniowych oraz organizowanie życia koleżeńskiego – zjazdy poszczególnych roczników – związki pokoleniowe,
7. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych oraz imprezach organizowanych przez inne organizacje w kraju i za granicą,
8. zapewnienie swoim członkom warunków techniczno – materialnych, niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji, które skuteczniej spowodują realizację wymienionych celów,
9. popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia,
10. udzielanie pomocy uczniom szkoły leśnej oraz członkom stowarzyszenia w sytuacjach zagrożenia,
11. dbanie, aby ze względu na wyjątkowe położenie – w sercu Puszczy Białowieskiej, szkoła była właściwie postrzegana przez turystów polskich i zagranicznych.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. popularyzację wiedzy leśnej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,
2. kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków,
3. obronę interesów zawodowych,
4. upowszechnianie wiedzy nie tylko leśnej, ale również takiej, która wpływa na harmonijny rozwój człowieka,
5. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
6. reklamowanie szkoły i jej sukcesów w mediach,
7. poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów, którzy wspierając Stowarzyszenie przyczynią się do dalszego rozwoju szkoły leśnej.

 

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

 

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

 

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowania działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały przez Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

 

§ 11

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1)czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, pracach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3)zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4)korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5)noszenia odznaki organizacyjnej,
6)zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3)przestrzegania etyki zawodowej,
4)regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu..

 

§ 12

1. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich, poza tym posiadają wszystkie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członkowie wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa określone w § 11 ust. 1 pkt 2 – 6.
3. Członkowie wspierający mogą brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia; są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

 

§ 13

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad i etyki,
5) wykluczenia w wyniku orzeczenia sądu – pozbawienie praw publicznych,
6) pozbawienie członkostwa honorowego, w wyniku działania na szkodę Stowarzyszenia – na wniosek władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński. Organy te zobowiązane są do zawiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

Rozdział IV

 

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisja powołana przez Walne Zebranie Członków,
5) Sąd Koleżeński

2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 200 osób Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

 

§ 15

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne

 

§ 16

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

 

Walne Zebranie Członków

§ 17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 15 ust. 3,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 60 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 18

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w § 15 ust. 1.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych w nim Komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi, z zachowaniem postanowień § 17 ust. 3.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4) uchwalanie budżetu,
5) wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia.
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
14) powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
15) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd

§ 20

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, członka Zarządu.
3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

 

§ 21

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 22

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

 

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) ustalanie budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich ( przyjmowanie, skreśla nie),
11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
13) opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
14) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

Komisja Rewizyjna

 

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

 

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia ) Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie ( lub odmowę udzielenia ) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 26

1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu lub jego Prezydium.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 

§ 27

W przypadkach określonych w § 26 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie ( posiedzenie ) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Sąd Koleżeński

§ 28

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

 

§ 29

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do sądu wyższej instancji lub Walnego Zebrania Członków.
4. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
5. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydane są w formie orzeczenia.

 

§ 30

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

 

§ 31

Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 32

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 do 3 miesięcy,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

§ 33

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

 

§ 34

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 35

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 

§ 36

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy i spadki,
5) korzyści z ofiarności publicznej,
6) wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 37

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa, skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa, sekretarza lub członków zarządu.

 

Rozdział VI

§ 38

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 17 ust. 3 należy dołączyć projekt stosownych uchwał.
3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Rozdział VII

Przypisy końcowe

§ 39

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 40

Niniejszy Statut został uchwalony jednogłośnie w dniu 1.03.2000r.

 
Skip to content