Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Technik leśnik – kwalifikacje na start

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej  gospodarki

Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
                                  podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF

Priorytet inwestycyjny: 10.4. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną  naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

CEL PROJEKTU

Wsparcie rozwoju zawodowego 200 uczniów [70K, 130M] poprzez uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji, nabycie wiedzy o współczesnym rynku pracy poprzez staże, doradztwo zawodowo-edukacyjne, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych

5 nauczycieli i doposażenie szkoły w celu stworzenia warunków nauki zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

Wartość projektu –  1 986 588,00

Dofinansowanie –  1 885 180,48

Wkład własny szkoły – 71 407,52

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 

1 sierpień 2019r  – 31 październik 2022r

ZADANIA

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów językowych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy
 2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z ICT związanych bezpośrednio z zawodem leśnika
 3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów własnych postaw
  i umiejętności
 4. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i polskich tradycji leśników będących częścią dziedzictwa narodowego
 5. Realizacja programów indywidualnej ścieżki rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych
 6. Kursy nadające kwalifikacje Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi urządzeń i maszyn stosowanych w leśnictwie
 7. Kursy nadające uprawnienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z obsługi urządzeń stosowanych w leśnictwie
 8. Kursy nadające uprawnienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 9. Kurs Prawa jazdy
 10. Program wyrównywania szans edukacyjnych i minimalizacji dysproporcji między uczniami
 11. Organizacja indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczniów z problemami w nauce i zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnictwa
 12. Realizacja programu doradztwa zawodowo – edukacyjnego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery SPInKA
 13. Realizacja staży zawodowych dla uczniów
 14. Realizacja staży zawodowych dla nauczycieli
 15. Doposażenie bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego
Skip to content