Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Termomodernizacja budynków szkoły, internatu i kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży

Logo funduszy europejskich
Logo funduszu spójności

Projekt „Termomodernizacja budynków szkoły, internatu i kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży” w ramach poddziałania 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W ramach projektu przewiduje się m.in. ocieplenie powierzchni zewnętrznych,  docieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zarządzanych przez Technikum Leśne w Białowieży od 2020 r.

EFEKTEM projektu na poziomie REZULTATÓW będzie:
-spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 1066,1 tony rocznie tj. o ponad 63% w porównaniu do 2015.
-zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej w budynkach publicznych o 4542,01 GJ/rok,
-zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 245,51 MWh/rok,
-zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 3639,73 GJ/rok,
-zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 6782,87 GJ/rok.

Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia kosztów opłat ponoszonych na energię elektryczną i cieplną w budynkach Technikum Leśnego w Białowieży

EFEKTEM projektu na poziomie PRODUKTU będzie:
-zwiększenie liczby zmodernizowanych energetycznie budynków użyteczności publicznej o 3 szt.,
-powierzchnia użytkowa w budynkach poddanym termomodernizacji 5271,8m2,
-zmodernizowanie jednego źródła ciepła poprzez wymianę dwóch kotłów z olejowych na gaz ziemny.

Projekt przyczyni się zatem do zwiększenia efektywności energetycznej o 51%. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynku szkoły wyniesie 45,72%, w internacie 36,61%, a w kotłowni 54,24%. Wymiana źródła ciepła spowoduje 32% redukcji emisji CQ2.

Koszty całkowite zadania to 7 617 405,66 zł.
Udział dofinansowania POIiŚ  6 474794,81 zł.

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się do 30 listopada 2019 r.
 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0044/16-00 informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

 

2 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego dyrektor Anna Kulbacka podpisała umowę o dofinansowanie z RPOWP.

Umowy ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisywali: wicemarszałek Maciej Żywno, wicemarszałek Anna Naszkiewicz i członek zarządu Stefan Krajewski.

Tytuł projektu: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Technikum Leśnym w Białowieży”.

Oś priorytetowa: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów z zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

 

Wartość projektu: 1,3 mln zł, dofinansowanie: 1,1 mln zł.

Okres realizacji projektu: III kwartał 2018 – I kwartał 2020 r.

 

Planowana jest przebudowa budynku kotłowni wraz ze zmianą użytkowania części pomieszczeń na cele dydaktyczne. Powstaną i zostaną wyposażone pracownie: użytkowania lasu, maszynoznawstwa lasu i ochrony lasu. Powstanie również zaplecze wykorzystywane do prowadzenia zajęć praktycznych.

W dniu 8.12.2016 r. Technikum Leśne w Białowieży zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt „Termomodernizacja budynków szkoły, internatu i kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży” w ramach poddziałania 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W ramach projektu przewiduje się m.in. ocieplenie powierzchni zewnętrznych,  docieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Koszty całkowite zadania to 7 617 405,66 zł.
Zakończenie realizacji projektu przewiduje się do 30 listopada 2019 r.
Umowę w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, a  Beneficjenta reprezentowała pani Anna Kulbacka – Dyrektor Technikum  Leśnego w Białowieży.

Jest to długo oczekiwana chwila. Otrzymane fundusze pozwolą na całkowitą zmianę zarówno wyglądu zewnętrznego budynków, jak i oszczędności w kosztach utrzymania obiektów.
Informacje dotyczące projektu, zdjęcia z postępu prac będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej szkoły. Zapraszamy do zapoznawania się z materiałami.

Skip to content