Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły  11 kwietnia o godzinie 10.00.

Najnowszy film o szkole TUTAJ : https://www.youtube.com/watch?v=CobNbQ6bOwU&t=5s

Zgodnie z zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty

W bieżącym roku szkolnym szkoła prowadzi nabór do klas:

technikum na podbudowie szkoły podstawowej w zawodzie:

 • TECHNIK LEŚNIK – 60 uczniów

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej – do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej adresem: http://www.tl.bialowieza.pl (zakładka KANDYDACI).
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie świadectwa i zaświadczenia.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  z Poradni medycyny pracy (skierowanie na badanie należy pobrać w sekretariacie szkoły lub zostanie wysłane pocztą tradycyjną).

 • Dwie aktualne fotografie w formacie 35 x 45, podpisane czytelnie na odwrocie.
 • Karta zdrowia.
 • Dyplom laureata lub finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Naszym uczniom proponujemy udział w:

 • praktycznej nauce zawodu w tym: obsłudze żurawi hydraulicznych, drona oraz kursie drwala-pilarza,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych (uzyskanie wysokiej lokaty zapewnia indeks wyższej uczelni),
 • zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, zawodowych, przyrodniczych, strzeleckich, łowieckich, pszczelarskich, trębaczy myśliwskich i wyrównawczych.

Systematycznie realizujemy zajęcia uczniowskie w ramach środków Unii Europejskiej (i innych):

 • staże zawodowe, doskonalące: językowe, matematyczne i inne,
 • kursy zawodowe kończące się egzaminami państwowymi: obsługi specjalistycznych maszyn leśnych, obsługi wózków jezdniowych, zakładania oraz pielęgnacji terenów zielonych, arborystycznych technik pielęgnacji drzew, prawa jazdy kategorii B, oraz sterowania dronem w zasięgu wzroku –NSTS-01.

Do dyspozycji każdego ucznia oddajemy:

 • pracownie komputerowe, multimedialne pracownie językowe, stały dostęp do Internetu,
 • dużą salę gimnastyczną oraz siłownie,
 • boisko do piłki nożnej oraz siatkówki,
 • bibliotekę z czytelnią,
 • budynek praktycznej nauki zawodu,
 • strzelnicę sportową, strzelnicę multimedialną wyposażoną w system szkolenia strzeleckiego „Wisła”.

INTERNAT

Zapewnia się miejsce w internacie wszystkim uczniom zamiejscowym, po uprzednim złożeniu podania.
Opłata za internat wynosi 85,- zł miesięcznie i 21,- zł za całodobowe wyżywienie (3 posiłki). Z dniem 01 września 2024 roku w/w opłaty mogą ulec zmianie. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów mieszkających w internacie zobowiązani są do złożenia deklaracji, w której zobowiązują się do pokrywania kosztów utrzymania swojego dziecka w internacie.

Technikum Leśne w Białowieży jest od 2008 roku szkołą resortową prowadzoną przez Ministra Klimatu i Środowiska. Położona jest w sercu Puszczy Białowieskiej. Ma bogate tradycje i cieszy się ogromnym sentymentem absolwentów. Kształci leśną kadrę techniczną od ponad 70 lat. Codziennym strojem w szkole jest umundurowanie leśne. Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego i zyskuje tytuł zawodowy technika leśnika oraz posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

Zapraszamy!

Harmonogram składania dokumentacji:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (w formie papierowej lub w postaci elektronicznej).

od 13 maja 2024 r.
do 18 czerwca 2024 r.
do godz. 15:00

od 23 lipca 2024 r.
do 26 lipca 2024 r.
do godz. 15:00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w formie papierowej lub w postaci elektronicznej). Można złożyć od razu oryginały dokumentów.

od 21 czerwca 2024 r.
do 9 lipca 2024 r.
do godz. 15:00

X

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 lipca 2024 r.
o godz. 10:00

6 sierpnia 2024 r.
o godz. 10:00

4

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2-6 ustawy (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).)

od 13 maja 2024 r.

do 17 lipca 2024 r.

od 23 lipca 2024 r.

do 7 sierpnia 2024 r.

5

Przedłożenie oryginału: wniosku, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty (o ile oryginały tych dokumentów nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 19 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

do 9 sierpnia 2024r.
do godz. 15:00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 lipca 2024 r.
o godz. 10:00

12 sierpnia 2024 r.
o godz. 10:00


Wniosek o przyjęcie do szkoły (pdf)


Podanie o przyjęcie do internatu


Kompletna informacja o naborze tutaj:


Deklaracja uczestnictwa ucznia w zajęciach religii/etyki


Rezygnacja z udziału w zajęciach: wychowanie do życia w rodzinie


Zgoda na wykorzystanie wizerunku


Oświadczenia związane z wycieczkami szkolnymiLink do Rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie przeprowadzania rekrutacji:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002431

 

Rekomendowane wpisy

Skip to content