Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Zgodnie z zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty

W bieżącym roku szkolnym szkoła prowadzi nabór do klas:

technikum na podbudowie szkoły podstawowej w zawodzie:

 • TECHNIK LEŚNIK – 90 uczniów

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej – do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej adresem: http://www.tl.bialowieza.pl (zakładka KANDYDACI).
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie świadectwa i zaświadczenia.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  z Poradni medycyny pracy (skierowanie na badanie należy pobrać w sekretariacie szkoły
  lub zostanie wysłane pocztą tradycyjną).

 • Dwie aktualne fotografie w formacie 35 x 45, podpisane czytelnie na odwrocie.
 • Karta zdrowia.
 • Dyplom laureata lub finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Kandydatom proponujemy udział w:

 • praktykach zawodowych, stażach zawodowych,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych (uzyskanie wysokiej lokaty zapewnia indeks wyższej uczelni),
 • zajęciach pozalekcyjnych: sportowe, zawodowe, przyrodnicze, strzeleckie, łowieckie, pszczelarskie, sygnalistów myśliwskich i wyrównawcze,
 • kursach zawodowych: chirurga drzew, prawa jazdy kat. B, obsługi żurawi hydraulicznych, drwala-pilarza, obsługi drona oraz wielooperacyjnych maszyn leśnych.

Do dyspozycji każdego ucznia oddajemy:

 • pracownie komputerowe, stały dostęp do Internetu,
 • dużą salę gimnastyczną oraz siłownie,
 • boisko do piłki nożnej oraz siatkówki,
 • bibliotekę z czytelnią,
 • budynek praktycznej nauki zawodu,
 • strzelnicę sportową.

INTERNAT

Zapewnia się miejsce w internacie wszystkim uczniom zamiejscowym, po uprzednim złożeniu podania.
Opłata za internat wynosi 85,- zł miesięcznie i 21,- zł za całodobowe wyżywienie (3 posiłki). Z dniem 01 września 2023 roku w/w opłaty mogą ulec zmianie. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów mieszkających w internacie zobowiązani są do złożenia deklaracji, w której zobowiązują się do pokrywania kosztów utrzymania swojego dziecka w internacie.

Technikum Leśne w Białowieży jest od 2008 roku szkołą resortową prowadzoną przez Ministra Klimatu i Środowiska. Położona jest w sercu Puszczy Białowieskiej. Ma bogate tradycje i cieszy się ogromnym sentymentem absolwentów. Kształci leśną kadrę techniczną od ponad 70 lat. Codziennym strojem w szkole jest umundurowanie leśne. Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego i zyskuje tytuł zawodowy technika leśnika oraz posiada wiedzę
i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

Zapraszamy!

Harmonogram składania dokumentacji:

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (w formie papierowej lub w postaci elektronicznej). od 15 maja 2023 r.
do 19 czerwca 2023 r.
do godz. 15:00
od 25 lipca 2023 r.
do 28 lipca 2023 r.
do godz. 15:00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w formie papierowej lub w postaci elektronicznej). Można złożyć od razu oryginały dokumentów. od 23 czerwca 2023 r.
do 12 lipca 2023 r.
do godz. 15:00
X
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 18 lipca 2023 r.
o godz. 10:00
8 sierpnia 2023 r.
o godz. 10:00
4 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2-6 ustawy (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).) od 15 maja 2023 r. do 19 lipca 2023 r. od 25 lipca 2023 r. do 9 sierpnia 2023 r.
5 Przedłożenie oryginału: wniosku, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty (o ile oryginały tych dokumentów nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00 do 11 sierpnia 2023r.
do godz. 15:00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 24 lipca 2023 r.
o godz. 10:00
14 sierpnia 2023 r.
o godz. 10:00


Wniosek o przyjęcie do szkoły 2023-2024 (pdf)


Podanie o przyjęcie do internatu


Kompletna informacja o naborze tutaj:


Deklaracja uczestnictwa ucznia w zajęciach religii/etyki


Rezygnacja z udziału w zajęciach: wychowanie do życia w rodzinie


Zgoda na wykorzystanie wizerunku


Oświadczenia związane z wycieczkami szkolnymi

Link do Rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie przeprowadzania rekrutacji:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002431

 

Rekomendowane wpisy

Skip to content