Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

„Konkurs na projekt graficzny sztandaru

Technikum Leśnego w Białowieży”

Regulamin konkursu

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Konkurs na projekt graficzny sztandaru Technikum Leśnego w Białowieży”, zwanego dalej konkursem, jest Technikum Leśne w Białowieży i Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

§ 2

Cel i temat

1. Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do

powstania sztandaru szkolnego.

2. Projekt powinien uwzględniać następujące elementy:

1) awers – wzorzec urzędowy; prawa strona sztandaru nawiązująca do barw narodowych; wizerunek orła białego; napis: W NAUCE I PRACY DLA DOBRA NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

2) rewers – lewa strona sztandaru ma zawierać pełną nazwę szkoły: TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY oraz obraz graficzny (nie żubr) nawiązujący do:

– 90-letniej, najdłuższej w Polsce, historii średniego zawodowego szkolnictwa leśnego w Białowieży; (informacje na stronie www.tl.bialowieza.pl)

– ponad 600-letniej królewskiej historii Puszczy Białowieskiej, która jako jedyny w Polsce obiekt przyrodniczy jest  wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

3. Wymiar sztandaru: 100 cm × 100 cm.

§ 3

Uczestnicy

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób.

§ 4

Warunki uczestnictwa

1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace konkursowe.

2. Projekty należy dostarczyć w wersji elektronicznej zapisane w formacie TIFF i PDF na płycie CD oraz w wersji papierowej – wydruk w formacie A3 (jednostronnie).

3. Płyta i wydruk papierowy powinny być opisane HASŁEM (6-cyfrowym). Do pracy w zaklejonej kopercie należy dołączyć Kartę zgłoszeniową będącą załącznikiem Nr 1 do Regulaminu. Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względów formalnych.

4. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.

5. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

6. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania).

7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej. Odwołania nie będą rozpatrywane.

§ 5

Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace należy dostarczyć lub przesłać wraz z kartą zgłoszenia do sekretariatu Technikum Leśnego w Białowieży do 29 lutego 2020 roku z dopiskiem „Konkurs na projekt sztandaru”. Adres: Technikum Leśne w Białowieży

Park Dyrekcyjny 1A

17-230 Białowieża

2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

§ 6

Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Członków komisji powołuje Organizator.

2. Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji, lecz nie później niż do 31 marca 2020 roku.

3. Komisja dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej – I Nagroda oraz przyzna II Nagrodę i Wyróżnienie.

4. Komisja zastrzega sobie prawo nie przyznania I Nagrody.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Odwołania nie zostaną uwzględnione.

§ 7

Nagrody

  1. I Nagroda: nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł;
  2. II Nagroda: nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł;
  3. Wyróżnienie: nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.
  4. Ponadto Organizator wykona sztandar wg zwycięskiego projektu i umieści pamiątkową tabliczkę z nazwiskiem autora projektu w gablocie, w której przechowywany będzie sztandar.

5. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w szkole.

6. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej telefonicznie lub mailowo.

7. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora konkursu

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.tl.bialowieza.pl.

3. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 85 68 12 404, 604 446 125

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej szkoły, który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

W załączeniu Regulamin w formacie PDF oraz Karta zgłoszenia

Rekomendowane wpisy

Skip to content