Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Nabór dotyczy zatrudnienia:

– w pełnym wymiarze czasu pracy,
– na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony.

 1. 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz 5-letni staż pracy.
 6. znajomość zasad i procedur administracyjnych,
 7. znajomość: aktów prawnych dotyczących przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy.
 8. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 9. 2. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. umiejętność organizacji pracy własnej,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawnych,
 6. umiejętność analizowania danych finansowych,
 7. komunikatywność,
 8. radzenie sobie w warunkach stresu,
 9. prawo jazdy.
 10. 3. Zakres wykonywanych zadań:                                                                                                                                      

I. Prowadzenie sekretariatu szkoły/placówki, w tym m in.:

 1. Obsługa urządzeń biurowych (telefonów, faksu, kserokopiarki, poczty elektronicznej);
 2. Udzielanie informacji, w tym telefonicznie dotyczących bieżących spraw szkoły (zapisy/zasady rekrutacji, terminy spotkań z rodzicami, dyżury nauczycieli itp.);
 3. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, prowadzenie księgi korespondencji;
 4. Zamawianie materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen, druków ścisłego zarachowania i innych;
 5. Przygotowywanie pism na polecenie dyrektora i wicedyrektora;
 6. Przygotowywanie statystyk i zestawień, w tym dla organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego;
 7. Przechowywanie: pieczęci i pieczątek, druków ścisłego zarachowania, księgi kontroli, arkuszy ocen;
 8. Prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania;
 9. Przygotowywanie sprawozdań GUS, SIO;

II. Prowadzenie spraw uczniowskich, w tym m.in.:

 1. Wydawanie i aktualizowanie legitymacji szkolnych;
 2. Obsługa organizacyjna zapisów / rekrutacji do klas pierwszych, w tym przyjmowanie i wydawanie dokumentów uczniów, sporządzanie list kandydatów i uczniów przyjętych;
 3. Wspomaganie organizacyjne egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych/egzaminów z przygotowania zawodowego i/lub nauki zawodu, sprawdzianów/matur,
 4. Prowadzenie księgi uczniów;
 5. Monitorowanie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i/lub obowiązku nauki;
 6. Wydawanie dokumentów uczniów rodzicom, przygotowywanie zaświadczeń;
 7. Wspomaganie organizacyjne nauczycieli w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

III. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły, w tym m.in.:

 1. Prowadzenie wymaganej dokumentacji pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Kontrola terminowości wykonywania badań wstępnych, kontrolnych i okresowych przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
 3. Przygotowywanie
  1. umów o pracę, umów zleceń oraz innych dokumentów i pism związanych z
    nawiązaniem stosunku pracy,
  2. zaświadczeń dla pracowników związanych z ich zatrudnieniem,
  3. świadectw pracy,
  4. pism i dokumentów związanych z przejściem pracowników na emeryturę,
  5. pism i dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
  6. pism i dokumentów dotyczących zmiany warunków pracy i/lub płacy,
  7. innych pism związanych z prowadzeniem spraw kadrowych;
 4. Bieżąca współpraca z głównym księgowym, kierownikiem gospodarczym i wicedyrektorem w zakresie spraw kadrowych oraz przygotowania dokumentacji do wypłat wynagrodzeń;
 5. Archiwizowanie dokumentacji kadrowej;

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie,
 4. inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
 5. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 11. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych,

Kserokopie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie Technikum Leśnego w Białowieży od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub pocztą na adres Technikum Leśne w Białowieży, Park Dyrekcyjny 1a, 17-230 Białowieża z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza w Technikum Leśnym w Białowieży” w terminie do dnia 19 lipca 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Technikum Leśnego w Białowieży po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Technikum Leśnego w Białowieży.

Rekomendowane wpisy

Skip to content