Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

REGULAMIN
X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów
„Las – moja miłość” – Białowieża 2021

I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów  „Las – moja miłość” Białowieża 2021, jest Technikum Leśne w Białowieży oraz Nadlesnictwo Płaska.

            Współorganizatorzy: Nadleśnictwo Rajgród i Biebrzański Park Narodowy.

1.2.  Celem konkursu jest:

– rozwijanie miłości do otaczającego nas świata,

– kształtowanie wzajemnych stosunków człowieka i przyrody,

– ukazywanie roli lasu w tworzeniu kultury narodowej,

– promowanie wypoczynku na łonie natury,

– sławianie piękna i bogactwa przyrody, a szczegolnie Puszczy Białowieskiej.

1.3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

II.  Przepisy dotyczące prac

2.1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

2.2. Prace powinny być związane tematycznie ze światem przyrody.

2.3. Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach wiekowych: do lat 15, 16-20 lat, powyżej 20 lat

i dwóch podkategoriach tematycznych w każdej z kategorii wiekowych:

           – przyrodnicze zdjęcie krajobrazowe 

           – leśne szczegóły. 

2.4. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac (jeżeli prace są z obu podkategorii – to łącznie do 5 prac).

2.5. Fotografie powinny być w formacie JPG i wymiarze dłuższego boku co najmniej 3000 pikseli.

2.6. Fotografie powinny być przysłane na adresy e-mail organizatorów znajdujące się na końcu regulaminu i zawierać w opisie następujące informacje: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, kategorię wiekową (do lat 15, 16-20 lat lub powyżej 20 lat), miejsce wykonania, oraz podkategorię tematyczną (przyrodnicze zdjęcie krajobrazowe lub leśne szczegóły), a w przypadku uczniów  –  nazwę szkoły.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

2.8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

III. Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac mija 15 maja 2021 roku.

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.

3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez  organizatora  telefonicznie.

3.5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.tl.bialowieza.pl w czerwcu 2021 roku.

3.6. Organizator nie planuje uroczystej gali konkursu, jednak nie wyklucza takiej możliwości w przypadku poprawy warunków epidemiologiczno-sanitarnych.

IV. Nagrody

4.1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych i tematycznych oraz nagrody specjalne.

4.2. Organizator przewiduje nagrodę specjalną za najlepsze zdjęcie wykonane w Puszczy Białowieskiej oraz za najlepsze zdjęcie wykonane przez ucznia szkoły leśnej.

4.3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród oraz prawo do przyznania indywidualnych nagród od poszczególnych jurorów.

V. Wykorzystanie prac

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkoły www.tl.bialowieza.pl

5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.

5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).

VI. Kontakt do organizatorów:

1. Adam Masajło adam.masajlo@tl.bialowieza.pl

2. Anna Kulbacka anna.kulbacka@tl.bialowieza.pl, tel. 604 446 125

Film promocyjny:

W załczeniu regulamin konkursu oraz plakat konkursowy.

Rekomendowane wpisy

Skip to content