Numer telefonu

+48 85 681 24 04

Email

tl@tl.bialowieza.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.30-15.30

Technikum Leśne w Białowieży realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
 
Celem projektu jest:
•    podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych pracowników,
•    poznanie nowych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wykorzystanie w procesie edukacyjnym laptopów, tabletów, smartfonów,
•    poznanie metod stwarzania zajęć pozbawionych stresu, poznanie narzędzi do walki z agresywnymi zachowaniami uczniów, przeciwdziałanie przemocy w klasie i internacie,
•    poznanie sposobów motywowania i aktywizacji uczniów, budowania zasad funkcjonowania zespołu uczniowskiego sprzyjających współpracy, wzajemnemu szacunkowi,
•    poznanie metodyki prowadzenia zajęć terenowych, edukacja ekologiczna, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju,
•    poprzez mobilności zagraniczne nauczycieli wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia,
•    zachęcenie uczniów do ustawicznego kształcenia,
•    podniesienie świadomości uczestników oraz zrozumienia innych kultur i krajów,
•    rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania 137757,54 zł
Okres realizacji projektu: 3 wrzesień 2018 r. do 02 stycznia 2020 r.

W ramach projektu zaplanowany jest udział kadry zarządzającej i nauczycieli w szkoleniach zagranicznych.
1.    General English –2 tygodniowe kursy na Malcie organizowane przez szkołę językową Sprachcaffe w Pembrok. Tematyka kursów skupia się na doskonaleniu komunikacji w języku angielskim, ćwiczone będą podstawowe funkcje języka i struktury gramatyczne. W szkoleniach weźmie udział 5 nauczycieli.
2.   2 tygodniowy kurs języka niemieckiego w Wiedniu organizowany przez szkołę językową ActiLingua Academy. Uzupełnieniem kursu będzie program  kulturowy. Udział weźmie 1 nauczyciel.
3.  „Conflict Managment, Emotional Inteligence and Bullying Prevention” – kurs organizowany przez EUROPASS Teacher Academy we Włoszech. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy psychologicznej I kompetencji społecznych, poznanie metod tworzenia zajęć pozbawionych stresu, narzędzia do walki z agresywnymi i niekorzystnymi zachowaniami uczniów, poznanie sposobów przeciwdziałania przemocy w klasie i internacie. Poznanie strategii komunikacji z uczniem trudnym i agresywnym, wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych w relacjach uczeń – nauczyciel. Udział weźmie 2 nauczycieli.
4.  „ Effective Classroom Managment for Teachers” organizowany przez szkołę Alpha School of English. Program kursu obejmuje zarządzanie klasą, motywowanie, dyscyplinowanie uczniów, budowanie zasad funkcjonowania zespołu uczniów. Udział weźmie 1 nauczyciel.
5. „EE/ESD In outdoor settings!” organizatorem kursu STANDO LTD na Cyprze. Program kursu obejmuje edukację ekologiczną, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, metodykę prowadzenia zajęć terenowych, korzystanie z lasu jako medium nauczania. Udział weźmie 2 nauczycieli.
6. „Tablet and Smartphone: Rusing mobile devices as educational to ols” organizator kursu EUROPASS Teacher Academy. Program kursu obejmuje wykorzystanie laptopów, tabletów i smart fonów w procesie dydaktycznym, zintegrowanie ich z zestawem narzędzi nauczyciela. Wykorzystanie oprogramowań, platform i aplikacji takich jak You Tube, Facebook, Instagram, Edmodo, Power Point, slajdy Google, Prezi itp. Udział weźmie 1 nauczyciel.
Wszystkie kursy poza programem podstawowym oferują programy dodatkowe, który umożliwią poznanie historii, lokalnych tradycji i interesujących miejsc.

Zasady rekrutacji do projektu

„Wykwalifikowany nauczyciel szansą na rozwój absolwenta” 2018 r.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek i wyznanie.  Zarówno podczas rekrutacji jak i realizacji projektu zapewniona zostanie zasada równych szans.
1.    Nauczyciele zostali poinformowani o możliwości wzięcia udziału w Projekcie podczas posiedzenie Rady Pedagogicznej .
2.    Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie w terminie do 12 stycznia 2018 r. formularza rekrutacyjnego (stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu), w którym kandydaci opiszą
•    w jaki sposób ich udział w kursie wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły,
•     jakie działania zamierzają podjąć po zakończeniu kursu,
3.    Na podstawie analizy formularzy rekrutacyjnych komisja w składzie: Dyrektor szkoły, Wicedyrektor i  koordynatorzy projektu  dokonają wyboru uczestników.
4.    Lista osób zakwalifikowanych do Projektu podana zostanie na Radzie Pedagogicznej oraz na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

Obowiązki uczestników Projektu

Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1) podpisania umowy,
2) aktywnego udział w spotkaniach organizacyjnych, przygotowaniu językowym, metodycznym i kulturowym,
3) terminowego wypełnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu,
4) stosowania się do wytycznych Koordynatora Projektu i organizatora szkolenia językowego,
5) pełnego i aktywnego udziału w kursie, przygotowanie dokumentu Europass –  Mobilność oraz Europass – Paszport Językowy,
6) udostępniania na każdym etapie realizacji Projektu wszelkiej dokumentacji potrzebnej do
monitorowania i ewaluacji Projektu;
7) przygotowania i przesłania raportu w systemie Mobility Tool+ w ciągu 14 dni od zakończenia mobilności;
8) przygotowania pisemnej relacji ze szkolenia na stronę internetową szkoły oraz prezentacji multimedialnej dla Rady Pedagogicznej i uczniów,
9) realizacji działań zaplanowanych w ramach Projektu,
10) zebrania dokumentacji potrzebnej do rozliczenia poniesionych kosztów mobilności,
11) pokrycia z własnych środków szkód i kosztów wynikających z winy uczestnika
(zmiana biletu, nadbagaż, rezygnacja z wyjazdu, dodatkowe ubezpieczenie itp.);
13) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania;
14) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uczestnika Projektu w celu realizacji i promocji Projektu,

Postanowienia końcowe
1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Technikum Leśnego w Białowieży i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.
2.Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,
3.Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Rekomendowane wpisy

Skip to content