Rekrutacja 2019/2020

Lista osób przyjętych w I etapie rekrutacji

Informacja o drugiej rekrutacji dla kandydatów po szkole gimnazjalnej

Lista osób przyjętych po II etapie rekrutacji (po szkole gimnazjalnej)

Informacje dla nowoprzyjętych uczniów klas I

 

Informacja dla kandydatów i szkół (PDF)

Podanie o przyjęcie do internatu (PDF)
 

Wymagane dokumenty:

 

  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej. Wniosek o przyjęcie do szkoły można odebrać w sekretariacie szkoły oraz pobrać ze strony internetowej naszej szkoły pod adresem http://www.tl.bialowieza.pl  (Dział Dla kandydata) (PDF: wniosek po gimnazjum , wniosek po szkole podstawowej).
  • Świadectwo   ukończenia   gimnazjum   i   zaświadczenie   o  szczegółowych wynikach  egzaminu gimnazjalnego lub potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum kserokopię świadectwa i zaświadczenia,
    lub
    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopię świadectwa i zaświadczenia.
  • laureaci konkursów przedmiotowych składają dyplom laureata.
  • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu z Poradni Medycyny Pracy (skierowanie należy pobrać w sekretariacie szkoły, najpoźniej do 8 lipca 2019 r.) Proszę o zapoznanie się z dokumentem: "Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich"   (dokument informacyjny PDF)
  • dwie aktualne fotografie o formacie 38 x 52 podpisane czytelnie na odwrocie,
  • karta zdrowia,

 

 

Terminy związane z rekrutacją na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 /2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6 /2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku
(fragmenty scalone)

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.
do godz. 16:00
od 12 lipca 2019 r.
do 19 lipca 2019 r.
do godz. 16:00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
do godz. 16:00
X
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5 lipca 2019 r.
o godz. 10:00
8 sierpnia 2019 r.
o godz. 10:00
4 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształceni zawodowe skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy ((ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).) do 8 lipca 2019 r.
do godz. 16:00
do 9 sierpnia 2019 r.
do godz. 16:00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy do 10 lipca 2019 r.
do godz. 16:00
do 16 sierpnia 2019 r.
do godz. 16:00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 lipca 2019 r.
o godz. 10:0
19 sierpnia 2019 r.
o godz. 10:00
7 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 12 lipca 2019 r.
do godz. 14:30
19 sierpnia 2019 r.
do godz. 14:30

 

Informacje z Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Zarządzenie Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku  (dotyczące absolwentów szkoły podstawowej)

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Zarządzenie Nr 6/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku (dotyczące absolwentów gimnazjum)

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów gimnazjum do klas I publicznych: dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia, a także na semestr pierwszy klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych

Informacja o sposobie przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020