Rekrutacja 2018/2019

INFORMACJA
dotycząca naboru w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych Technikum Leśnego w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 1A, 17-230 Białowieża organ prowadzący - Minister Środowiska

W bieżącym roku szkolnym szkoła prowadzi nabór do klas:
TECHNIKUM na podbudowie gimnazjum -  technik leśnik  –  60 uczniów

Wymagane dokumenty:
a)    podanie o przyjęcie do klasy pierwszej,
b)    świadectwo   ukończenia   gimnazjum   i   zaświadczenie   o  szczegółowych wynikach  egzaminu gimnazjalnego lub potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum kserokopię świadectwa i zaświadczenia,
c)    kartę zdrowia,
d)    zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu z Poradni Medycyny Pracy (skierowanie na badania wydaje szkoła),
e)    dwie aktualne fotografie o formacie 38 x 52 podpisane czytelnie na odwrocie,
f)    laureaci konkursów przedmiotowych składają dyplom laureata,
- podanie do szkoły można odebrać w sekretariacie tut. szkoły oraz pobrać ze strony internetowej naszej szkołypod adresem http://www.tl.bialowieza.pl (w dziale rekrutacja).

Dla kandydatów do technikum spoza woj. podlaskiego, którzy będą mieli trudności z uzyskaniem zaświadczenia lekarskiego w miejscu zamieszkania, badania przez lekarza medycyny pracy będą przeprowadzone:
•    w poniedziałek i wtorek w godz. od 11:00 do 15:00, w środę w godz. 10:00 – 15:00, w czwartek oraz piątek w godz. od 1200 do 1500 w SP ZOZ w Hajnówce, przy ul. Piłsudskiego nr 10, tel. (0-85) 682-90-18,
•    we wtorek i piątek w godz. 7:30 do 10:00, w środę i czwartek w godz. 15:30 do 18:00 w Przychodni Praktyka Lekarska, lek. med. A. Woronieckiego w Hajnówce, przy ul. 3-go Maja 10, tel. 796 965 700, natomiast dla kandydatów do technikum z woj. podlaskiego będą przeprowadzane na terenie powiatu, w którym zamieszkuje - na podstawie prawidłowo wystawionego skierowania przez szkołę.

INTERNAT
          Zapewnia się miejsce w internacie wszystkim uczniom zamiejscowym po uprzednim złożeniu podania. Opłata za internat wynosi 60,- zł miesięcznie i 11,- zł za dzienne całodobowe wyżywienie (4 posiłki). Z dniem 01 września 2018 roku ceny mogą ulec zmianie. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów mieszkających w internacie zobowiązani są do złożenia deklaracji, w której zobowiązuje się do pokrywania kosztów utrzymania swojego dziecka w internacie.

 

TERMINARZ ( zgodny z Zarządzeniem Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku )

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

07.05-22.06.2018r. do godz. 15:00

do 17.07.2018r. do godz. 15:00

2.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia

po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 25.06.2018r. do godz. 12:00

 x

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy

do 26.06.2018r.

do 23.07.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.07.2018r.
o godz. 10:00

09.08.2018r.
o godz. 10:00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 12.07.2018r.

do godz. 15:00

do 10.08.2018r.

do godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13.07.2018r.

o godz. 12:00

13.08.2018r.

o godz. 12:00

informacje dodatkowe: https://plus.poranny.pl/kurier-ucznia/a/technikum-lesne-w-bialowiezy-park-dyrekcyjny-1a,13153774