Rekrutacja 2017/2018

SPRAWDŹ AKTUALNĄ INFORMACJĘ na rok szkolny 2019/2020

 

INFORMACJA
dotycząca naboru w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych Technikum Leśnego w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 1A, 17-230 Białowieża organ prowadzący - Minister Środowiska

W bieżącym roku szkolnym szkoła prowadzi nabór do klas:
TECHNIKUM na podbudowie gimnazjum -  technik leśnik  –  60 uczniów

Wymagane dokumenty:
a)    podanie o przyjęcie do klasy pierwszej,
b)    świadectwo   ukończenia   gimnazjum   i   zaświadczenie   o  szczegółowych wynikach  egzaminu gimnazjalnego lub potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum kserokopię świadectwa i zaświadczenia,
c)    kartę zdrowia,
d)    zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu z Poradni Medycyny Pracy (skierowanie na badania wydaje szkoła),
e)    dwie aktualne fotografie o formacie 38 x 52 podpisane czytelnie na odwrocie,
f)    laureaci konkursów przedmiotowych składają dyplom laureata,
- podanie do szkoły można odebrać w sekretariacie tut. szkoły oraz pobrać ze strony internetowej naszej szkoły
pod adresem http://www.tl.bialowieza.pl w dziale rekrutacja).

Dla kandydatów do technikum spoza woj. podlaskiego, którzy będą mieli trudności z uzyskaniem zaświadczenia lekarskiego w miejscu zamieszkania, badania przez lekarza medycyny pracy będą przeprowadzone:
•    w poniedziałek,  w środę,  w czwartek oraz piątek w godz. od 9.00 do 15.00, we wtorek w godz. 10.25 – 15.00 w SP ZOZ w Hajnówce, przy ul. Piłsudskiego nr 10, tel. (0-85) 682-90-18,
•    we wtorek i piątek w godz. 7.30 do 10.00, w środę i czwartek w godz. 15.30 do 18.00 w Przychodni Praktyka Lekarska, lek. med. A. Woronieckiego w Hajnówce, przy ul. 3-go Maja 10, tel. 796 965 700,
natomiast dla kandydatów do technikum z woj. podlaskiego będą przeprowadzane na terenie powiatu, w którym zamieszkuje - na podstawie prawidłowo wystawionego skierowania przez szkołę.

 

INTERNAT
          Zapewnia się miejsce w internacie wszystkim uczniom zamiejscowym po uprzednim złożeniu podania. Opłata za internat wynosi 60,- zł miesięcznie i 11,- zł za dzienne całodobowe wyżywienie (4 posiłki). Z dniem 01 września 2017 roku ceny mogą ulec zmianie. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów mieszkających w internacie zobowiązani są do złożenia deklaracji, w której zobowiązuje się do pokrywania kosztów utrzymania swojego dziecka w internacie.

 

TERMINARZ:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 04.05-23.06.2017r. do godz. 15:00
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 20.07.2017r. do godz. 15:00

2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: Po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 23.06-26.06.2017r. do godz. 15:00

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 27.06.2017r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 25.07.2017r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 13.07.2017r. o godz. 10:00
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 16.08.2017r. o godz. 10:00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 14.07.2017r. do godz. 15:00
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 17.08.2017r. do godz. 15:00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 17.07.2017r. o godz. 12:00
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 18.08.2017r. o godz. 12:00