Regulamin wdrażania programu stypendialnego

DZISIAJ KOMPETENTNY I WYKWALIFIKOWANY UCZEŃ JUTRO INNOWACYJNY
I KONKURENCYJNY PRACOWNIK

Regulamin wdrażania programu stypendialnego w ramach projektu „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny  i konkurencyjny pracownik” dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języków obcych

Postanowienia ogólne

  1. Program stypendialny skierowany jest do uczniów Technikum Leśnego szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języków obcych i realizowany w ramach zadania 2: „Pomoc stypendialna i warsztaty design thinking dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i matematyki” projektu „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny  i konkurencyjny pracownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa  III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1.  Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Priorytet inwestycyjny 10.4. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną  naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
  2. Stypendium jest narzędziem finansowym wspierającym realizację Programu Indywidualnej Ścieżki Rozwoju ucznia uzdolnionego.
  3. Program stypendialny obejmuje rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020.
  4. Stypendium przyznawane jest na okres minimum 11 miesięcy w pierwszym roku funkcjonowania programu i 12 miesięcy w latach kolejnych, jednak nie dłużej niż na czas realizacji projektu.
  5. Okres wypłacania stypendium może zostać skrócony w przypadku naruszenia przez ucznia Regulaminu programu stypendialnego.
  6. Wysokość stypendium jest zgodna z kwotą wymienioną na str. 40 Wniosku o dofinansowanie projektu „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny  i konkurencyjny pracownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
  7. Wszyscy uczniowie objęci programem pomocy stypendialnej podlegają bezpłatnie opiece dydaktycznej nauczyciela wychowawcy. Celem opieki dydaktycznej jest osiąganie jak najlepszych wyników w nauce.
  8. Wszyscy uczniowie objęci programem stypendialnym otrzymają dodatkowe wsparcie w realizacji wybranych form działań rozwijających uzdolnienia określone w Programie indywidualnej Ścieżki Rozwoju w formie indywidualnych warsztatów design thinking oraz doradztwem edukacyjno - zawodowym.

 
Zasady i tryb przyznawania stypendium
1.    Program pomoc stypendialna skierowana jest do uczniów z klas II – IV Technikum Leśnego, którzy uzyskali za ostatni rok nauki (rok poprzedzający przyznanie stypendium) średnia ocenę z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia i języki obce 4,0 i powyżej  i / lub brali udział w jednej lub więcej olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym na szczeblu wojewódzkim / okręgowym oraz uczniów klasy I, którzy uzyskali z egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematyki wynik 90% i wyżej punktów oraz z egzaminu gimnazjalnego języka obcego na poziomie rozszerzonym wynik 90% i wyżej punktów możliwych do uzyskania oraz byli laureatami lub finalistami jednego lub więcej konkursów przedmiotowych, tj z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego.
2.    Kryteria rekrutacyjne, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 120, jak niżej:
a.    średnia ocen z: matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii i języków obcych,
powyżej  – 5,00 – 40 pkt
4,99 – 4,75 – 30 pkt
4,74 – 4,50 – 20 pkt
4,49 – 4,00 – 10 pkt
b.    udział w olimpiadach, jak niżej:
udział w jednej olimpiadzie na szczeblu województwa /okręgu– 5 pkt
udział w więcej niż jednej olimpiadzie na szczeblu województwa / okręgu – 10 pkt,
c.    osiągnięcia w olimpiadach jak niżej:
uzyskanie tytułu finalisty w olimpiadzie – 10 pkt,
uzyskanie tytułu laureata w olimpiadzie – 20 pkt
uzyskanie tytułu finalisty w więcej niż jednej olimpiadzie – 20 pkt
uzyskanie tytułu laureata w więcej niż jednej olimpiadzie – 30 pkt
d.    udział w konkursach przedmiotowych krajowych, jak niżej:
udział w jednym konkursie przedmiotowym na szczeblu krajowym – 10 pkt,
udział w więcej niż jednym konkursie przedmiotowym na szczeblu krajowym – 20 pkt,
e.    osiągnięcia w innych konkursach krajowych, jak niżej:
uzyskanie tytułu laureata / wyróżnionego miejsca w konkursie przedmiotowym– 20 pkt.
3.    Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących przedmiotów wiodących, po ogłoszeniu rekrutacji, zgodnie z formularzem nr 1.
4.    W przypadku osób spełniających te same kryteria, ubiegających się o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie o przyjęciu zdecyduje tajne głosowanie członków komisji rekrutacyjnej po wysłuchaniu szczegółowych opinii o uzdolnieniach każdego ucznia złożonej przez wychowawcę ucznia.
5.    Informację o przyznanym stypendium, jego wysokości, terminie i formie wypłaty przewodniczący komisji przekazuje uczniowi / rodzicom/opiekunom prawnym ucznia w formie pisemnej.
6.    Nazwiska uczniów, którzy objęci zostaną programem pomocy stypendialnej podawane są do publicznej wiadomości.

Zasady i tryb działania Komisji rekrutacyjnej
1.    Komisję rekrutacyjną do zadania „Pomoc stypendialna i warsztaty design thinking dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i matematyki” tworzy:
a.    dyrektor szkoły - przewodniczący,
b.    przedstawiciel Rady Rodziców,
c.    pedagog szkolny,
d.    nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących matematyczno – przyrodniczych lub językowych,
e.    przedstawiciel zespołu zarządzającego.
2.    Do zadań Komisji należy: nabór wniosków, weryfikacja pod względem kryteriów uprawniających do otrzymania stypendium, sporządzenie listy uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium.
3.    Komisja sporządza protokół z posiedzenia, którego załącznikiem jest lista kwalifikacyjna, tj lista uczniów, którym przyznano stypendium oraz lista rezerwowa.
4.    Stypendium przyznaje Komisja na podstawie uzyskanych punktów określonych w kryteriach rekrutacyjnych po złożeniu przez ucznia deklaracji uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2, decyzja o przyznaniu stypendium, załącznik nr 3 – deklaracja uczestnictwa w projekcie.
5.    Od decyzji Komisji nie przysługuje prawo odwołania.

Zadania opiekuna dydaktycznego stypendysty
1.    Nad rozwojem edukacyjnym ucznia czuwa opiekun dydaktyczny stypendysty – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca klasy.
2.    Opiekun dydaktyczny ma obowiązek:
a.    sprawowania nadzoru merytorycznego nad rozwojem edukacyjnym ucznia, w tym wsparcia w opracowaniu Programu Indywidualnej Ścieżki Rozwoju,
b.    wspierania uczniów w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, zgodne z celami Programu Indywidualnej Ścieżki Rozwoju,
c.    monitorowania osiągnięć edukacyjnych stypendysty.

Postanowienia końcowe
1.    Stypendium wypłacane jest raz w miesiącu, po otrzymaniu przez szkołę środków na ten cel.
2.    Stypendium przekazywane jest w formie przelewu na konto ucznia / rodzica/opiekuna prawnego/ucznia – załącznik nr 3

 

 

  Załącznik 1  Wzór wniosku o przyznanie stypendium  PDF
  Załącznik 2  Decyzja komisji o przyznaniu stypendium  PDF
  Załącznik 3  Deklaracja uczestnictwa w projekcie  PDF 
  Załącznik 4  Oświadczenie o nr konta bankowego  PDF
  Załącznik 5  Decyzja przyznania stypendium  PDF

Powrót do strony projektu