Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie

DZISIAJ KOMPETENTNY I WYKWALIFIKOWANY UCZEŃ JUTRO INNOWACYJNY
I KONKURENCYJNY PRACOWNIK

REGULAMIN naboru i uczestnictwa w projekcie pt.: „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczniów i nauczycieli do projektu pt.: „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik” realizowanego przez Technikum Leśne w Białowieży, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Oś Priorytetowa  III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1.  Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Priorytet inwestycyjny 10.4. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną  naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Okres realizacji projektu: od 02.10.2017 r. do 30.09.2020 r.

Cel główny projektu:

 CELEM PROJEKTU jest wsparcie rozwoju zawodowego 190 uczniów poprzez uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji, nabycie wiedzy o współczesnym rynku (środowisku) pracy poprzez staże i doradztwo zawodowo - edukacyjne , wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 9 nauczycieli i doposażenie szkoły w celu stworzenia warunków nauki zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Technikum Leśnym w Białowieży w okresie od 02.10.2017 do 30.09.2020.
 

Zasady ogólne

1.    Projekt będzie realizowany na terenie Technikum Leśnego w Białowieży.  
2.    Projekt skierowany jest do 190 uczniów kl. I – IV Technikum Leśnego w Białowieży oraz 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych Technikum Leśnego w Białowieży.
3.    Projekt obejmuje realizację dziewięciu zadań i przypisanych do nich łącznie 31 działań, szczegółowe zestawienie działań i liczbę miejsc określono w tabeli 1, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
4.    Każdy z uczniów przyjęty do projektu może skorzystać z kilku działań.
5.    W trakcie realizacji projektu uczeń nie może przystąpić, z wyłączeniem zadania 2 i 5 do rekrutacji na działanie, na które uzyskał uprzednio wsparcie, niezależnie czy działanie to ukończył, czy dobrowolnie zrezygnował, czy został wykreślony.
6.    Rekrutację do zadania 2 „Pomoc stypendialna i warsztaty design thinking dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i matematyki” określa odrębny regulamin wdrażania programu stypendialnego.
7.    Rekrutacja do zadania 3, działanie: Wizyta studyjna w pasiece Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli jest skierowana tylko do członków Koła Pszczelarskiego.
8.    Rekrutacja do zadania 5 „Organizacja pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych eliminujących nierówności szans i dysproporcje edukacyjne uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów”  skierowana jest do uczniów wykazujących dysproporcje w wiedzy z zakresu: biologii, matematyki i języków obcych.
9.    Zadanie 6 „Organizacja indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczniów z problemami w nauce i zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnictwa” nie jest objęte rekrutacją ogólną.
a.    projekt przewiduje objęcie wsparciem uczniów wykazujących problemy emocjonalne.
b.    do zadania zostaną zakwalifikowani uczniowie na wniosek pedagoga szkoły.
c.    warunkiem udziału uczestnika w zadaniu jest wyrażenie zgody przez uczestnika projektu w realizacji zadania poprzez złożenie deklaracji udziału w projekcie – załącznik nr 8.
10.    Zadanie 7: Utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPInKA i realizacja programu doradztwa zawodowo – edukacyjnego nie jest objęte rekrutacją.
a.    projekt przewiduje objęcie każdego z uczniów przyjętych do projektu doradztwem zawodowo – edukacyjnym grupowym i indywidualnym.

Organizacja rekrutacji

1.    Rekrutację prowadzi Komisja rekrutacyjna, którą powołuje kierownik projektu.
2.    Komisję rekrutacyjną, z wyjątkiem zadania drugiego tworzy:
a.    kierownik projektu – przewodniczący,
b.    koordynator do spraw organizacji działań,
c.    sekretarz projektu.
3.    Rekrutacja rozpocznie się akcją informacyjną. Zastosowane zostaną następujące narzędzia działań informacyjno – promocyjnych:  
a.    tablica informacyjna szkoły,
b.    tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim,
c.    ulotki informacyjne,
d.    strona internetowa szkoły www.tl.bialowieza.pl zakładka projekty,
e.    zebranie informacyjne z rodzicami uczniów TL,
f.    zebranie informacyjne z uczniami TL,
g.    zebranie informacyjne z nauczycielami TL.
4.    Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w III edycjach, terminy rekrutacji:
a.    I edycja rozpocznie się od 04.10. 2017 roku i będzie trwać do 23.10. 2017,
b.    II edycja w wyłączeniem rekrutacji na staż zawodowy (działanie 8.3) rozpocznie się od 02.09.2018 roku i będzie trwać do 15.09.2018 roku,
c.    II edycja rekrutacji na staż zawodowy (działanie 8.3) rozpocznie się od 15.02.2019 roku i będzie trwać do 1.03.2019.
d.    III edycja z wyłączeniem rekrutacji na staż zawodowy rozpocznie się od 02.09.2019 roku i będzie trwać do 15.09.2019 roku.
e.    III edycja rekrutacji na staż zawodowy (działanie 8.3) rozpocznie się od 15.02.2020 roku i będzie trwać do 1.03.2020
5.    Komisja sprawdzi kompletność oraz przeprowadzi analizę złożonych formularzy i oświadczeń. W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach zwróci się do uczniów/ rodziców/opiekunów prawnych z prośbą o ich uzupełnienie.
6.    Po rekrutacji zostaną ogłoszone listy przyjętych uczniów do projektu  i listy rezerwowe.
7.    W przypadku wolnych miejsc zostanie ogłoszona rekrutacja dodatkowa
8.    Rekrutacja dodatkowa będzie trwać 7 dni od daty ogłoszenia.
9.    Rekrutacja polegać będzie na złożeniu tradycyjną pocztą lub osobiście w sekretariacie szkoły lub biurze projektu dokumentów rekrutacyjnych.
10.    Dokumenty rekrutacyjne tworzą:
a.    formularz rekrutacyjny udziału w warsztatach zakończonych egzaminem zewnętrznym – załącznik nr 2
b.    formularz rekrutacyjny udziału w warsztatach wyrównujących dysproporcje w wiedzy – załącznik nr 3
c.          formularz rekrutacyjny udziału w kursach z zakresu kwalifikacji zawodowych - załącznik nr 4
d.    formularz rekrutacyjny udziału uczniów w stażu zawodowym – załącznik nr 5
e.    formularz rekrutacji udziału nauczycieli w stażu zawodowym– załącznik nr 6
f.    formularz rekrutacyjny udziału w wizycie studyjnej – załącznik nr 7
g.    deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 8
h.    wniosek o wsparcie psychologiczne – załącznik nr 9

11.    O wynikach rekrutacji uczniowie będą poinformowani poprzez wywieszenie list rekrutacyjnych na tablicy ogłoszeń szkoły.
12.    O wynikach rekrutacji nauczyciele będą poinformowani odrębnym pismem oraz słownie lub telefonicznie.
13.    Warunkiem przyjęcia do projektu jest złożenie deklaracji udziału w projekcie po zakończeniu rekrutacji.
14.    Dokumentacja rekrutacyjna przechowywana będzie w biurze projektu.
15.    Celem przestrzegania zasady równości szans ze względu na płeć w zajęciach udział wezmą kobiety i mężczyźni. Ostateczny podział beneficjentów zostanie ustalony w wyniku rekrutacji.
16.    Na zakończenie rekrutacji sporządzone zostaną zestawienia uczestników projektu w poszczególnych zajęciach, które wraz z dokumentacją złożoną przez uczestników projektu będą przechowywane w biurze projektu.
17.    Rekrutacja odbędzie się przy uwzględnieniu zasady równości płci i polityki horyzontalnej równych szans.  

Zasady rekrutacji uczestników
1.    Kryteria rekrutacji do działań skierowanych do uczniów, z wyjątkiem zadania 2, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 120, jak niżej:
a.    średnia ocen w nauce za ostatni zakończony rok, nie więcej niż 50 pkt, jak niżej:

średnia 4,75 i wyżej – 50 pkt
średnia 4,74 – 4,50 – 40 pkt
średnia 4,49 – 4,00 – 30 pkt
średnia 3,99 – 3,50 – 20 pkt
średnia 3,49 – 3,00 – 10 pkt
średnia poniżej 3,00 – 0 pkt    

odrębnie dla zadania 5:

średnia 4,50 i wyżej –  0 pkt
średnia 4,49 – 4,00 – 10 pkt
średnia 3,99 – 3,50 – 20 pkt
średnia 3,49 – 3,00 – 30 pkt
średnia 2,99 – 2,50 – 40 pkt
średnia poniżej 2,50 – 50 pkt

b.    ocena z zachowania ucznia za ostatni semestr, nie więcej niż 20 pkt, jak niżej
wzorowe – 20 pkt
bardzo dobre – 15 pkt
dobre – 10 pkt
poprawne – 5 pkt
nieodpowiednie -  1 pkt
naganne – 0 pkt
c.    zamieszkanie na terenie wiejskim, nie więcej niż 10 pkt,
d.    opinia wychowawcy / pedagoga szkolnego z uwzględnieniem sytuacji materialno – społecznej ucznia, nie więcej niż 20 pkt; liczbę punktów przyznawać będzie osoba pisząca opinię, ocenie podlegać będą takie cechy ucznia jak: sumienność, odpowiedzialność, kultura osobista, podejście do obowiązków szkolnych, w tym przypuszczalna gwarancja ukończenia deklarowanych działań, udział w wolontariacie, inna praca na rzecz środowiska i szkoły oraz przydatność i konieczność otrzymania wsparcia na danym etapie kształcenia, optymalna możliwa do zrealizowania przez ucznia liczba przyjętych na dany rok szkolny działań,  
e.    zadeklarowana wysokość dochodu na 1 członka rodziny, nie więcej niż 10 pkt, jak niżej:
dochód 0 – 500 zł – 10 pkt,
dochód 501 – 850 zł – 5 pkt,
dochód 851 – 1150 zł – 1 pkt,
dochód powyżej 1151 zł – 0 pkt,
f.    płeć (kobieta – 10 pkt, mężczyzna -5 pkt).
g.    do zadania 8 działania 3 skierowanego do uczniów klas I  w pierwszej edycji wprowadza się następujące kryteria:
przy wyliczaniu średniej ocen bierze się pod uwagę średnią ocen w nauce za ostatni zakończony rok oraz średnią ocen z dwóch miesięcy (wrzesień i październik) uzyskanych z przedmiotów zawodowych w klasie I Technikum Leśnego w Białowieży.

2.    Kryteria rekrutacji do działania skierowanego do nauczycieli, ogółem można uzyskać 80 pkt, jak niżej:
a.    nauczyciele pracujący w Technikum Leśnym w Białowieży, uczący przedmiotów zawodowych – 40 punktów,
b.    opinia dyrektora szkoły o potrzebie uzupełnienia kompetencji przez zatrudnionego nauczyciela – 30 punktów,
c.    mieszkający w miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców – 10 punktów.
3.    W przypadku osób spełniających te same kryteria o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe obowiązki uczestników

1.    Dodatkowe obowiązki uczestników:
a.    wypełnienie ankiety monitorującej rezultaty projektu w trakcie trwania projektu i po zakończeniu swojego udziału w projekcie,
b.    wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu,
c.    przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole,
d.    systematyczne uczestniczenie w zajęciach projektowych.

 

Uprawnienia uczestników
1.    Uczestnicy projektu są uprawnieni do:
a.    nieodpłatnego udziału w działaniach projektowych,
b.    bezpłatnego korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
1.    Obecność na zajęciach w projekcie jest obowiązkowa.
2.    Dopuszczalna jest 20% nieobecność ucznia na zajęciach w czasie trwania projektu.
3.    Usprawiedliwiane będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Uczeń / Rodzic / opiekun prawny ucznia niezwłocznie poinformuje nauczyciela o przyczynach nieobecności na zajęciach.
4.    W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), uczeń ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po poinformowaniu kierownika projektu poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej (załącznik nr 10)
5.    W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszona pierwsza osoba znajdująca się na liście rezerwowej danego rodzaju zajęć, jeżeli uczeń wyrazi ponownie wolę wzięcia udziału w projekcie poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 9)
6.    W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 20% uczeń na wniosek prowadzącego działanie może zostać skreślony przez kierownika projektu z udziału w działaniu.

Postanowienia końcowe
1.    Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem 04.10.2017 r.
2.    Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz wewnętrzne przepisy Technikum Leśnego w Białowieży.
            
                                

Załączniki:
 

 

  Załącznik 1  Zestawienie działań przewidzianych w projekcie, liczba edycji rekrutacji i liczba miejsc.  PDF
  Załącznik 2  Formularz rekrutacyjny udziału w warsztatach zakończonych egzaminem zewnętrznym  PDF
  Załącznik 3  Formularz rekrutacyjny udziału w warsztatach wyrównujących dysproporcje w wiedzy  PDF
  Załącznik 4  Formularz rekrutacyjny udziału w kursach z zakresu kwalifikacji zawodowych  PDF
  Załącznik 5  Formularz rekrutacyjny udziału uczniów w stażu zawodowym  PDF
  Załącznik 6  Formularz rekrutacji udziału nauczycieli w stażu zawodowym  PDF
  Załącznik 7  Formularz rekrutacyjny udziału w wizycie studyjnej  PDF
  Załącznik 8  Deklaracja udziału w działaniu  PDF 
  Załącznik 9  Wniosek o wsparci psychologiczne  PDF 
  Załącznik 10  Oświadczenie woli udziału w projekcie  PDF
  Załącznik 11  Oświadczenie o rezygnacji z udziału w działaniu  PDF

Powrót do strony projektu