„Nauczanie przez działanie w zawodzie technik leśnik” - nowy projekt skierowny do uczniów i nauczycieli

W dniu 8.09.2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku dyrektor Anna Kulbacka i pani Joanna Gadomska podpisały umowę projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W imieniu Samorządu Województwa Podlaskiego umowy podpisali wicemarszałkowie Stanisław Derehajło oraz Marek Olbryś.
Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje.
Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Nazwa projektu: „Nauczanie przez działanie w zawodzie technik leśnik”.
Okres realizacji projektu: IX 2020 – XI 2023
Wartość projektu: 2 086 956,00
Dofinansowanie: 1 982 509, 00

Projekt skierowany jest do 140 uczniów i 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Projekt ma charakter działań interdyscyplinarnych. Łączy kształcenie umiejętności zawodowych oraz interpersonalnych, w tym rozwijających postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Zadanie1 Kształcenie i rozwijanie u uczniów językowych kompetencji kluczowych pożądanych na rynku pracy
Działanie 1 Język angielski w leśnictwie zakończony egzaminem TOEIC
Działanie 2 Język niemiecki w leśnictwie zakończony egzaminem WIDAF

Zadanie2 Kształcenie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z TIK pożądanych w zawodzie leśnika
Działanie 1 Laboratorium ECDL
Działanie 2 Laboratorium SOLID EDGE
Działanie 3 Laboratorium TIK programów leśnych (mLAS, LMN, QGIS)

Zadanie3 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw i umiejętności uniwersalnych pożądanych na rynku pracy
Działanie 1 Warsztaty kształtujące innowacyjne techniki pracy i postawy

Zadanie4 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów zainteresowań i uzdolnień związanych z leśnictwem
Działanie 1 Organizacja zawodowych kółek zainteresowań

Zadanie5 Wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych
Działanie 1 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych
Działanie 2 Warsztaty design thinking

Zadanie6 Kursy zawodowe z zakresu obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w leśnictwie
Działanie 1 Kurs obsługi wielooperacyjnych maszyn leśnych
Działanie 2 Kurs sterowanie dronem w zasięgu wzroku VLOS
Działanie 3 Kurs obsługi żurawi leśnych
Działanie 4 Kurs obsługi wózków jezdniowych

Zadanie7 Kursy zawodowe z zakresu ścinki i pielęgnacji i klasyfikacji drzew
Działanie 1 Kurs arborystyczne techniki pielęgnacji drzew
Działanie 2 Kurs brakarz
Działanie 3 Kurs brakarz – operator pilarki

Zadanie8 Realizacja programu uwzględniającego indywidualne potrzeby uczniów minimalizującego występujące dysproporcje między uczniami
Działanie 1 Organizacja indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczniów z problemami w nauce i zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnictwa
Działanie 2 Matematyka dla technika

Zadanie9 Realizacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery spinka
Działanie 1 Doradztwo zawodowo-edukacyjne grupowe
Działanie 2 Doradztwo zawodowo-edukacyjne indywidualne
Działanie 3 Informacja edukacyjno-zawodowa dla uczniów klas III i IV

Zadanie10 Realizacja staży zawodowych dla uczniów
Działanie 1 Przysposobienie do odbycia staży zawodowych dla uczniów
Działanie 2 Staże zawodowe dla uczniów

Zadanie11 Realizacja staży zawodowych dla nauczycieli
Działanie 1 Staże zawodowe dla nauczycieli

Zadanie12 Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii stosowanych w branży leśnej
Działanie 1 Kursy i laboratoria doskonalące warsztat pracy i podnoszące kompetencje nauczyciela

Zadanie 13 Dostosowanie i wyposażenie szkolnej terenowej pracowni terenowej do kształcenia praktycznego w zawodzie technik leśnik
Działanie 1 Zakup infrastruktury i przeprowadzenie prac dostosowania szkolnej terenowej pracowni terenowej do kształcenia praktycznego w zawodzie technik leśnik
Działanie 2 Projekt budowlano wykonawczy wraz ze specyfikacją i uzgodnieniem
Działanie Pawilon pszczelarski z wyposażeniem specjalistycznym

Sekcja: