KONKURS FOTOGRAFICZNY "LAS - MOJA MIŁÓŚĆ" 2019

REGULAMIN
IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów
„Las – moja miłość” – Białowieża 2019

Konkurs jest poświęcony pamięci Lecha Wilczka

 

Patronat Honorowy:

Pan Andrzej Józef Nowak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Pan Albert Liwinowicz – Wójt Gminy Białowieża

 

 

I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów  „Las – moja miłość” Białowieża 2019, jest Technikum Leśne w Białowieży  oraz Nadlesnictwo Płaska.

1.2. Celem konkursu jest:

– rozwijanie miłości do otaczającego nas świata,

– kształtowanie wzajemnych stosunków człowieka i przyrody,

– ukazywanie roli lasu w tworzeniu kultury narodowej,

– promowanie wypoczynku na łonie natury,

– sławianie piękna i bogactwa przyrody, a szczególnie Puszczy Białowieskiej.

1.3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

 

II.  Przepisy dotyczące prac

2.1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

2.2. Prace powinny być związane tematycznie ze światem przyrody.

2.3. Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach wiekowych: do lat 15, 16–20 lat, powyżej 20 lat  i dwóch podkategoriach tematycznych w każdej z kategorii wiekowych:

           – przyrodnicze zdjęcie krajobrazowe, 

           – leśne szczegóły. 

2.4. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac (jeżeli prace są z obu podkategorii – to łącznie do 5 prac).

2.5. Fotografie powinny być nadesłane w wersji papierowej i cyfrowej. Rozmiary fotografii w wersji papierowej – 20x30 cm, a wersje cyfrowe należy przysłać na płycie CD lub DVD.

2.6. Każde zdjęcie powinno być opatrzone w: godło autora (pseudonim), tytuł, miejsce wykonania, kategorię wiekową i podkategorię tematyczną.

2.7. Do koperty (zaadresowanej na: Technikum Leśne w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 1A, 17–230 Białowieża z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Las – moja miłość”) należy włożyć:

1)  podpisane prace, (ewentualnie wersje elektroniczne na płytce),

2)  drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem autora, która zawierać powinna w środku informacje z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko,

wiek, adres zamieszkania, telefon, e–mail (nieobowiązkowo), a w przypadku uczniów – nazwę szkoły,

3)  wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć,

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej

           wymienionych wymogów.

2.9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak  również z niego wyłączonych.

 

III. Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac mija 20 października 2019 r.

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.

3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez  organizatora  telefonicznie.

3.5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.tl.bialowieza.pl

3.6. Prace będą prezentowane podczas uroczystej gali 2 grudnia 2019 r.

 

IV. Nagrody

4.1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych i tematycznych oraz nagrody specjalne.

4.2. Organizator przewiduje nagrodę specjalną za najlepsze zdjęcie wykonane w Puszczy Białowieskiej oraz za najlepsze zdjęcie wykonane przez ucznia szkoły leśnej.

4.3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 

V. Wykorzystanie prac

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych  imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkoły www.tl.bialowieza.pl

5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.

5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęći akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje

        materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).

 

VI. Kontakt do organizatorów:

1. Anna Kulbacka dyrektor@tl.bialowieza.pl, tel. 604 446 125

2. Adam Masajło adam–masa@wp.pl