KOMUNIKAT do Rodziców i Uczniów

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

Z radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r., a także w internacie w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.
W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Zostały one umieszczone na stronie www.tl.bialowieza.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki, a uczniowie będą zakwaterowani w internacie.
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:
1. Zakwaterowanie w miarę możliwości proszę dostosować się do przedstawionych godzin kwaterowania poszczególnych klas. Ułatwi to utrzymanie zasad sanitarnych. Kwaterowanie uczniów:
10-14 – tylko klasy pierwsze (klasy starsze w tych godz. nie będą kwaterowane);
14-17 – klasy drugie;
17-21 – klasy trzecie i czwarte.
2. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
3. W szkole i na terenie internatu może przebywać tylko uczeń zdrowy.
4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą powinny zostać w domu.
5. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
6. Przebywanie na terenie szkoły rodziców i osób trzecich jest ograniczone z zachowaniem zasad:
a) 1 opiekun z dzieckiem,
b) Zachowanie dystansu min. 1,5 m,
c) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. Rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
8. W szkole nie obowiązuje nosze maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.
Z poważaniem
Dyrektor Anna Kulbacka

Sekcja: