Język angielski narzędziem rozwoju szkoły.

 

„Język angielski narzędziem rozwoju szkoły”

Technikum Leśne w Białowieży realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Celem projektu jest:

 • podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych pracowników,
 • poznanie nowych metod nauczania, motywowania i aktywizacji uczniów,
 • zyskanie nowego podejścia do nauki języków obcych,
 • poprzez mobilności zagraniczne nauczycieli wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia,
 • zachęcenie uczniów do ustawicznego kształcenia,
 • podniesienie świadomości uczestników oraz zrozumienia innych kultur i krajów,
 • rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wynosi 93 907,49 zł

Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2016 r. do 30 listopada 2017r.

W ramach projektu zaplanowany jest udział kadry zarządzającej i nauczycieli w szkoleniach zagranicznych.
1.    Intensive General English –2 tygodniowe szkolenie w Dublinie, organizowane przez Centre of English Studies. Celem kursu jest poszerzenie i podniesienie kompetencji językowych, jak również poznanie  metod pracy irlandzkich nauczycieli. Tematyka kursu skupia się na doskonaleniu komunikacji w języku angielskim, ćwiczone będą wszystkie najważniejsze funkcje języka i struktury gramatyczne.  Nieodłącznym elementem kursu będzie praca w grupach, dyskusje czy odgrywanie ról. Zajęcia będą odbywały się w grupach 8-12 osobowych. Uzupełnieniem kursu będzie udostępniony przez szkołę program dodatkowy, który umożliwi dalsze ćwiczenie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz zwiedzanie Irlandii, poznanie lokalnych tradycji i interesujących miejsc.
2.    General English –2 tygodniowe szkolenie na Malcie organizowane przez szkołę językową Sprachcaffe w Pembrok. Tematyka kursu skupia się na doskonaleniu komunikacji w języku angielskim, ćwiczone będą podstawowe funkcje języka i struktury gramatyczne.   Zajęcia będą się odbywały w grupie 6-cio osobowej. Nieformalnym uzupełnieniem kursu będzie program dodatkowy, który umożliwia kontakt z żywym językiem, poznanie lokalnych tradycji i interesujących miejsc.
3.    Creative Teaching in the Secondary and Adult English Language Classrom –2 tygodniowe szkolenie w Oxfordzie organizowane przez Lake School of English. Tematyka kursu skupia się na poznawaniu i wykonywaniu różnorodnych ćwiczeń utrwalających gramatykę , fonetykę , słownictwo (idiomy, kolokacje, język codzienny, slang, czasowniki frazalne), propozycje wykorzystania filmów, piosenek, Internetu na lekcjach języka angielskiego,  poznanie i wykonywanie ćwiczeń doskonalących umiejętność´ rozumienia ze słuchu, omawianie doświadczeń zawodowych, sprawdzonych metod nauczania, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. W ramach szkolenia odbędzie się również obserwacja zajęć w szkole brytyjskiej. zwiedzanie Oxfordu i okolic, poznanie ciekawych miejsc, zabytków.

Zasady rekrutacji do Projektu

 1. Nauczyciele zostali poinformowani o możliwości wzięcia udziału w Projekcie podczas posiedzenie Rady Pedagogicznej .
 2. Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie w terminie do 10 listopada 2015 r. formularza rekrutacyjnego (stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu), w którym kandydaci opiszą:
 • w jaki sposób ich udział w kursie wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły,
 • jakie działania zamierzają podjąć po zakończeniu kursu,
 1. Na podstawie analizy formularzy rekrutacyjnych komisja w składzie: Dyrektor szkoły, Wicedyrektor i koordynatorzy projektu dokonają wyboru uczestników.
 2. Lista osób zakwalifikowanych do Projektu podana zostanie na Radzie Pedagogicznej oraz na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

 

Obowiązki uczestników Projektu

Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

1) podpisania umowy,

2) aktywnego udział w spotkaniach organizacyjnych, przygotowaniu językowym, metodycznym i kulturowym,

3) terminowego wypełnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu,

4) stosowania się do wytycznych Koordynatora Projektu i organizatora szkolenia językowego,

5) pełnego i aktywnego udziału w kursie językowym, przygotowanie dokumentu Europass -  Mobilność oraz Europass - Paszport Językowy,

6) udostępniania na każdym etapie realizacji Projektu wszelkiej dokumentacji potrzebnej do monitorowania i ewaluacji Projektu;

7) przygotowania i przesłania raportu w systemie Mobility Tool+ w ciągu 14 dni od zakończenia mobilności;

8) przygotowania pisemnej relacji ze szkolenia na stronę internetową szkoły oraz prezentacji multimedialnej dla Rady Pedagogicznej i uczniów,

9) realizacji działań zaplanowanych w ramach Projektu,

10) zebrania dokumentacji potrzebnej do rozliczenia poniesionych kosztów mobilności,

11) pokrycia z własnych środków szkód i kosztów wynikających z winy uczestnika (zmiana biletu, nadbagaż, rezygnacja z wyjazdu, dodatkowe ubezpieczenie itp.);

13) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania;

14) wyrażeniazgody na przetwarzanie danych uczestnika Projektu w celu realizacji i promocji Projektu,

Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Technikum Leśnego w Białowieży i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.

2.Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,

3.Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej szkoły.

 

 

Strona Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: www.power.frse.org.pl/edukacja-szkolna